Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-05-27 16:17:11

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец април в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 737  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 37 души.
Равнището на безработица намалява с 0.2 пункта и в края на месеца е 4.7 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 876 души или със 139 души повече от сегашния, а равнището е било 5.6 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като вече броят на жените е по-голям с 19 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 51,29 срещу 48,71 за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 42,78 % - 57,22 %.

 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,84 на сто, а броят им е 102 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 5  души и незначително покачване на дела им в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 282 души и относителен дял 38,26 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 25 души и снижение на дела им с 1,4 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 353 души и относителен дял 47,9 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление със 7 души и покачване на дела им с 1,39 пункта;

 
 


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 228 души, а относителният им дял заема 30,94 на сто. Тази група  вече е изместена от първо на последно място през месеца, като се отбелязва намаление с 31 души и снижение на дела с 2,52 пункта. 

Броят на лицата без специалност и квалификация вече е на първа позиция с абсолютен брой в края на месеца от 259  души. Относителният им дял нараства и е 35,14 %.

Групата на специалистите без работа вече е на второ място и обхваща 250  души. Отбелязва се абсолютно намаление със 7 души. Относителният им дял е 33,92 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 0,72 процентни пункта.

 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно и основно образование;

Повишение  на заемания дял на лицата с начално, основно и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 64 души, а относителният й дял заема 8.68 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 125 души, а относителният й дял заема 16,96 %.
Висшистите без работа са 163 души с относителен дял 22.12 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 385, което е 52.24 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец април изходящият поток вече превишава входящия с 37 души. Новорегистрираните лица са 127 души, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 128 души/. Изходящият поток наброява 165 души, от които 138 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 118 души, от които 1 – по ОП „РЧР”, 1 - по програми, 2 – по насърчителни мерки, а останалите 114 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 19, а прекратените по други причини – 8.
 
По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания