Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2019 г.
Добавена на: 2019-05-23 16:50:43

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.   Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 31.03.2019 г.
2.   Изменение на Решение № 555/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
3.   Изменение на Решение № 556/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
4.   Изменение на Решение № 557/27.04.2017 г., Протокол № 36 на Общински съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
5.   Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.
6.   Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имот – държавна собственост в полза на Община Свищов.
7.   Обявяване на имот за публична общинска собственост и учредяване право на безвъзмездно управление на Народно читалище „Развитие - 1891” с. Козловец.
8.   Даване на  съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Драгомирово.
9.   Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Стъклен”.
10.      Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Манастирски трап”.
11.      Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, местност „Калището”.
12.      Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, на ул. “Кирил Д. Аврамов” № 21.
13.      Приватизация на общински нежилищен имот.
14.   Отпускане на еднократни парични помощи.
15.   Промяна в Решение № 988/20.12.2018 г., Прот. № 65 на Общински съвет – Свищов.
16.   Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година.
17.   Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
18.   Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания