Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-04-23 10:46:48

за състоянието на местния трудов пазар през март 2019 година в община Свищов

През месец март в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 774  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 228 души.
Равнището на безработица намалява с 1,7 пункта и в края на месеца е 4.9 % /при 5.9 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1036 души или с 262 души повече от сегашния, а равнището е било 6.6 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дела на мъжете над този на жените, като вече броят на мъжете е по-голям със 130 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 42,78 % срещу 57,22 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 48,60 % - 51,40 %.

 
 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,82 на сто, а броят им е 107 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 17  души и покачване на дела им с 1,44 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой  307 души и относителен дял 39,66 на сто. Отчита се намаление на абсолютния брой с 96 души и снижение на дела им с 0,56 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 360  души и относителен дял 46,51 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление със 115 души и снижаване на дела им с 0,9 пункта;

 

 
 


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 259 души, а относителният им дял заема 33,46 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура с минимална преднина пред останалите две групи, като през месеца се отбелязва намаление със 121 души и снижение на дела с 4,46 пункта.

 
 


Броят на лицата без специалност и квалификация също намалява и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 258  души. Относителният им дял е 33,33 %.

Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 257  души. Отбелязва се абсолютно намаление с 45 души. Относителният им дял е 33,20 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 3,06 процентни пункта.

 


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Намаление на абсолютния брой и снижение дела на групата на лицата със средно образование;

Повишение  на заемания дял на лицата с начално, основно и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 58 души, а относителният й дял заема 7,49 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 129 души, а относителният й дял заема 16,67 %.
Висшистите без работа са 160 души с относителен дял 20,67 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 427, което е 55,17 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец март изходящият поток вече превишава входящия с 228 души. Новорегистрираните лица са 94 души, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 98 души/. Изходящият поток наброява 326 души, от които 277 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 250 души, от които 5 – по ОП „РЧР”, 10 - по програми, 5 – по насърчителни мерки, а останалите 230 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 32, а прекратените по други причини – 17.
 
 
По информация на ДБТ – гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания