Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.04.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.04.2019 г.
Добавена на: 2019-04-19 16:34:13

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 25.04.2019 г. /четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 25.04.2019 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 


Приемане Отчет за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2018 г.

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. за 2018 година.

Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нов обект.

Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 4 бр.

Дарение на движима вещ- моторно превозно средство марка OTOYOL IVECO, модел „М 50.14  School BUS“ с 30+1 места, собственост на Община Свищов.

Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД.

Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 14/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. „Т. Миланович“ № 2.

Давaне на съгласие за удължаване срока на Договор № 11/2013 г. за отдаден под наем нежилищен имот, частна общинска собственост, намиращ се в  село Совата.

Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-и етаж в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ”.

Даване на  съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление на Агенция по заетостта гр. София част от сграда с идентификатор 65766.702.4802.1, находяща се в гр. Свищов, ул. „Григор Стоянов” № 16.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на главен разпределителен газопровод Ф250 РЕ извън границите на урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Свищов.

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – въздушен електропровод 20 кV и кабел НН през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, общ. Свищов.

Прехвърляне на нетекущи (дълготрайни) активи.

Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землището с. Овча могила.

Промяна на предназначението на недвижими имоти, общинска собственост и обявяването им от публична в частна общинска собственост по кадастрална карта и кадастрални регистри на  землище град Свищов.

Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2018 година.

Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

Одобряване на годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 г.

Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот.

Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2019 година.

Отпускане на еднократни парични помощи.

Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

 
 
С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания