Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

О Б Я В А

О Б Я В А
Добавена на: 2019-04-16 14:47:25

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.)

О Б Я В А
               
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.),
 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) 
гр. Русе, ул. „Славянска“ №6
 
У В Е Д О М Я В А
 
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“. Основната цел на проекта е да се изпълнят технически решения с цел подобряване на корабоплавателните условия по р. Дунав в общия българо-румънски участък и да се осигури безопасно провеждане на транспортна дейност по течението на реката през цялата година, в съответствие с препоръките на Дунавската комисия в Будапеща.
Проектът предлага редица от дейности като: драгиране на навигационния канал (основно и поддържащо драгиране), извършване на дейности, защитаващи бреговете от ерозия, изграждане на буни, шеврони и/или острови.
Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще бъдат извършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и българска територия между ркм 845.5 и ркм 375.
В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:


Критична зона 1 от ркм 850 до ркм 818, която включва критични точки Гарла Маре и Салчия;

Критична зона 2 от ркм 786 до ркм 755, която включва критични точки Богдан Сечан и Добрина;

Критична зона 3 от ркм 678 до ркм 625, която включва критичните точки на Бекет и Корабия.

За навигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:


Критична зона 4 от ркм 577 до ркм 520, която включва критични точки Белене, Вардим, Янтра и Батин;

Критична зона 5 от ркм 428 до ркм 401, която включва критичните точки Косуи и Попина.

            Предложените варианти за всяка критична точка съдържат няколко специфични решения, приложими за всеки сектор, в зависимост от местните хидроморфологични условия.
Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се осъществи в няколко етапа. Изпълнението на етапи е направено с оглед на хидроморфологичните условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка.
Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение да се извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да бъдат преконфигурирани.
Допълнителна информация за инвестиционното предложение можете да намерите на сайта на МОСВ, в общинската администрация, както и на сайта на ИАППД на адрес: http://appd-bg.org/about/announcements.
Писмени мнения и становища могат да се подават в сградата на съответната общинска администрация, в РИОСВ или в Министерство на околната среда и водите.
 
 
ПАВЛИН ЦОНЕВ
Изпълнителен директор на ИАППД
 
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания