Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2019 г.
Добавена на: 2019-03-21 17:12:46

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от Общинска администрация за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
2.Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2019 година – създаване на нови обекти.
3.Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско оборудване на Дом за стари хора „Мария Луиза“ – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.
4.Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“.
5.Даване на съгласие за извършване на археологически разкопки в парк „Калето“.
6.Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2019 година.
7.Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 09/30.04.2013 година за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, сключен между Община Свищов и ЕТ „МОДА-90-К – РОСИЦА ПЕТКОВА“.
8.Разглеждане на Решение № 1020/28.02.2019 г., Прот. № 68 на Общински съвет – Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-1717/14.03.2019 г. на Областен управител на Област Велико Търново.
9. Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев” № 2б, на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД.
10. Отчет за 2018 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Свищов за периода 2015-2020 г., Отчет за 2018 г. на Програма за намалявяне на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към „Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”, Период на действие – 2015 г. – 2018 г. и Отчет за 2018 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на Община Свищов.
11. Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.137, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”.
12. Даване на съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Свищов, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.138, с начин на трайно ползване „Друг вид нива”, местност „Гаргалъка”.
13. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-553/26.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-447/09.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „БИЛЯНА” ООД.
14. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-473/05.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-469/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОВАТА“ ЕАД.
15. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-475/08.07.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-466/12.05.2016 г.) сключен между Община Свищов и ППОК „ИЗГРЕВ – 93“.
16. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-413/17.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-458/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001” ЕООД.
17. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-406/14.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-470/13.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и ЕТ „ВИКИ – 98 – ЛЮДМИЛ ЛЕНКОВ“.
18. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-415/18.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-457/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КОМИТА АГРО“ ЕООД.
19. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-426/19.06.2013 г. за наем на земеделска земя (изменен с допълнително споразумение № 94-Д-459/11.05.2016 г.), сключен между Община Свищов и „КЕМАПУЛ” ЕООД.
20. Определяне на началния размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година.
21. Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
22. Приемане на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
23. Промяна в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Обреди - Свищов“.
24. Приемане на образец на декларация по смисъла на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
25. Вземане на решение за увеличаване капацитета на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) град Свищов.
26. Отпускане на еднократни парични помощи.
27.Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания