Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Добавена на: 2019-02-28 13:13:34

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕДСТАВИ ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ” В ГР. СВИЩОВ“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
ОБЩИНА СВИЩОВ ПРЕДСТАВИ ПРЕД ГРАЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ” В ГР. СВИЩОВ“
 
На 27.02.2019 г., от 10:00 часа в зала № 1 на администрацията се проведе встъпителна пресконференция за представяне на дейностите по проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов.
На отправената от Общината покана, публикувана на интернет страницата се отзоваха заинтересовани граждани, експерти и специалисти в сферата на социалните услуги и медии.
Кмета на община Свищов Генчо Генчев, направи ретроспекция на усилията и действията на общинското ръководство в процеса от идеята, през промяната на обществената нагласа,  до подготовка на одобрено проектно предложение, с основна цел да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. С този проект на практика Община Свищов се нарежда сред най-успешните общини осигуряващи модерни условия за пълен спектър от социални услуги в страната.
Проектът се реализира по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-9/15.01.2019 г. BG16RFOP001-5.002-0006-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.
В подробна презентация пред над 50 присъстващи, г-жа Анелия Димитрова ресорен заместник-кмет и ръководител на екипа за управление на проекта представи основните дейности и етапното им изпълнение само за около два месеца от подписване на договора. По детайлизиран времеви график ще се изпълняват, както следва:
* Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сграда в гр. Свищов, ул. Цар Борис I, №36 в Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително подобряване/осигуряване на достъп за хора с увреждания и съобразено с функционалните изисквани по отношение на помещения и площи;
*Доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на Център за грижи за възрастни хора в невъзможност за самообслужване /ЦГВХНС/, съгласно утвърдените от МТСП функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктура, съобразена с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността;
*Упражняване на консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за преустройство и промяна на предназначение на сградата;
* Реализиране на мерки за информация и публичност;
*Организация и управление.
 
Срок на изпълнение 18 месеца
Общ размер на осигуреното финансиране: 538 827,78 лв., което е 100%  БФП
Финансиране от ЕС, чрез Европейски фонд за регионално развитие в размер на 458 006,61 лв. и Национално финансиране 80 824,17 лв.
 
            В последвалата дискусия беше отговорено на поставените от гражданите въпроси, представен екипа за изпълнение и предоставена допълнителна информация.
 
 
ОБЩИНА СВИЩОВ, ул. „Цанко Церкоски“ №2
28.01.2019 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания