Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД "ФЛАГ"

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД \"ФЛАГ\"
Добавена на: 2019-02-05 16:40:33

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ФОНД \"ФЛАГ\"

Община Свищов отправя ПОКАНА за публично обществено обсъждане на 18.02.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа в Зала 1 на Община Свищов

Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Свищов, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 1. Наименование на проекта: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“. 2. Бенефициент: Община Свищов; 3. Общи параметри на проекта: - Предмет: Подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ – читалищата в с. Вардим, с. Ореш и с. Царевец. - Обща стойност на одобреният проект: 2 766 729, 00 лв. - Начин на финансиране: БФП в размер на 85 % от стойността на договора, кредит в размер на 10 % от стойността на договора и 5 % собствено участие на община Свищов. 4. Предмет на обсъждането: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта. 5. Размер на кредита за финансиране – до 1 106 700 лв. /Един милион сто и шест хиляди и седемстотин лева/. 6. Срок за погасяване на кредита – до 24 (двадесет и четири) месеца. 7. Начин на обезпечаване: - учредяване на залог върху вземанията на община Свищов по Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ 2014 – 2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Свищов по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свищов по чл.52, ал.1, т.1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. Общественото обсъждане ще се състои на 18 февруари 2019 г. (понеделник) от 18,00 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2. Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 33, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17,00 часа. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания