Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
Добавена на: 2019-02-05 16:37:28

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ

Община Свищов отправя ПОКАНА за публично обществено обсъждане на 18.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов

Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Свищов, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД за финансиране на проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 1. Наименование на проекта: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“. 2. Бенефициент: Община Свищов; 3. Общи параметри на проекта: - Предмет: Подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“ – читалищата в с. Вардим, с. Ореш и с. Царевец. - Обща стойност на одобреният проект: 2 766 729, 00 лв. - Начин на финансиране: БФП в размер на 85 % от стойността на договора, кредит в размер на 10 % от стойността на договора и 5 % собствено участие на община Свищов. 4. Предмет на обсъждането: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране за реализация на проекта. 5. Размер на кредита за финансиране – до 276 673 лв. / Двеста седемдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и три лева /), в т.ч. до 163 267 лв. (сто шестдесет и три хиляди двеста шестдесет и седем лева) от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и до 113 436 лв. (сто и тринадесет хиляди четиристотин тридесет и шест лева) от „Експресбанк“ АД, 6. Срок за погасяване на кредита – до 120 (сто и двадесет) месеца. 7. Начин на обезпечаване: - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на община Свищов по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Свищов по чл.52, ал.1, т.1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. Общественото обсъждане ще се състои на 18 февруари 2019 г. (понеделник) от 17,30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2. Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 33, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17,00 часа. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания