Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2019-01-29 14:21:01

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Относно: Достигнатия етап на изпълнение на проектните дейности

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 07 септември 2018 г. кмета на Община Свищов, г-н Генчо Генчев подписа Договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0004-C01 за реализиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по процедура BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов”.
Към настоящия момент са изпълнени следните проектни дейности:
1. Определен е екип за управление на проекта;
2. Избрани са изпълнителите на планираните проектни дейности;
3. Проведена е Встъпителна пресконференция, на която бяха представени целите, планираните дейности за изпълнение, очакваните резултати и положителните ефекти от прилагането на мерките за енергийна ефективност;
4. За всеки от обектите на интервенция са изготвени и одобрени инвестиционни проекти, издадени са разрешения за строеж;
5. Проведена е Официална церемония "Първа копка" на обекта, с която се даде старт на планираните строителни и монтажни дейности.
Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради ще допринесе за постигането на целите на проекта предложение, а именно:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаването на жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Ще се модернизира облика на сградите, разположени в различни части на града, което е инвестиция в устойчивото развитие на Община Свищов.
Изпълнението на планираните дейности ще допринесе за постигането на националната цел по отношение на повишаването на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. След реализирането на мерките за енергийна ефективност в сградите ще се постигне подобрен комфорт на обитаване за всички живущи.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 2 754 827.38 лева, от които:
- 2 341 603.28 лева са безвъзмездна финансова помощ предоставена от Европейския фонд за регионално развитие и
- 413 224.10 лева са национално финансиране.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.

ОБЩИНА СВИЩОВ, ул. Цанко Церковски 2, тел. 0631/68 121
29.01.2019 г.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания