Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.01.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.01.2019 г.
Добавена на: 2019-01-25 16:59:39

Общински съвет - Свищов ще проведе свое редовно заседание на 31.01.2019 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. /Четвъртък/ от 14.30 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:
 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
 
1.     Представяне на отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.07.2018 – 31.12.2018 г.
2.     Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2019 година.
3.     Приемане на годишен план за приватизация през 2019 година в Община Свищов.
4.     Приемане бюджета на Община Свищов за 2019 г.
5.     Подготовка на придружаващи документи във връзка с искане за авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № от ИСУН - BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019 г., за проект: Създаване на нова социална услуга “Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“.
6.     Кандидатстване на Община Свищов с проект  по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
7.     Приемане на изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
8.     Приемане Наредба за условията и реда за субсидиране дейностите  на спортните организации  в Община Свищов.
9.     Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на Община Свищов.
10. Определяне на училище - преимуществен ползвател на моторно превозно следство, марка OTOYOL- IVECO, предоставен на Община Свищов със Заповед № РД 11-5/07.03.2007 г. на Министъра на образованието и науката и договор № Д01-143/10.04.2007 г., сключен между Община Свищов и Министерство на образованието и науката.
11.  Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”.
 
12. Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Вардим, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Вардим, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД).
13.  Даване на съгласие да се продължи с три години срока на Договор за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, в землището на с. Царевец, сключен на 01.03.2012 г. между Кметство с. Царевец, общ. Свищов и „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (с предишно наименование „Космо България Мобайл“ ЕАД).
14. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) LII – 9645, (УПИ) LIII - 9645, (УПИ) LVI – за „озеленяване“ и (УПИ) LХI – за „озеленяване и паркинг“, кв. 104 по плана на гр. Свищов и улица с ОК1110а – ОК532в – ОК532г – ОК532д по регулационния план на гр. Свищов.
15. Отпускане на еднократни парични помощи.
16. Представяне на доклад за дейността на комисията за организацията и реда на работа на общинска програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания в Община Свищов за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.
17.   Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.
18. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:
д-р Кристиян Кирилов
Председател на Общински съвет – Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания