Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2019-01-25 10:56:01

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

5.6% е средномесечното равнище на безработицата през 2018 г в община Свищов. Това е най-ниската стойност  за последните 10 години. През 2017 г. средномесечното равнище на безработицата  е било 7,0% или с 1,4 процентни пункта по-високо от сега.
 
През месец декември в община Свищов се отчита тенденция на нарастване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 957 души, което представлява увеличение в сравнение с предходния месец със 106 души.
Равнището на безработица се покачва с 0,7 пункта и в края на месеца е 6,1 % /при 6.1 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1222 души или с 265 души повече от сегашния, а равнището е било 7,8 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 9 души. Относителният дял на жените бележи снижение и е 50,47 % срещу 49,53 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52,88 % - 47,12 %.Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 15,46 на сто, а броят им е 148 души. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 9 души и снижаване на дела им с 0,67 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 369  души и относителен дял 38,56 на сто. Отчита се нарастване на абсолютния брой с 61 души и покачване на дела им с 2,37 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 440  души и относителен дял 45,98 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 36 души и снижаване на дела им с 1,49 пункта;
 Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 347 души, а относителният им дял заема 36,26 на сто. Тази група вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва увеличение с 60 души и покачване на дела с 2,53 пункта.

 


Броят на лицата без специалност и квалификация също се увеличава и е на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 310 души. Относителният им дял е 32,39 %.

Групата на специалистите без работа вече е на трето място и обхваща 300 души. Отбелязва се абсолютно увеличение с 16 души. Относителният им дял е 31,35 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение. Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно увеличение на групите на лицата с основно и средно образование и покачване на дела им;

Снижение на заемания дял на лицата с начално и висше образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 62 души, а относителният й дял заема 6,48 %.
Групата на лицата с основно образование наброява 146 души, а относителният й дял заема 15,26 %.
Висшистите без работа са 176 души с относителен дял 18,39 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 573, което е 59,87 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец декември входящият поток вече превишава изходящия със 106 души. Новорегистрираните лица са 219 души, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 221 души/. Изходящият поток наброява 115 души, от които 75 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които 17 – по ОП „РЧР”, а останалите 40 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 28, а прекратените по други причини – 12.

По информация на ДБТ - гр. Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания