Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Добавена на: 2019-01-22 10:53:45

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Свищов отправя ПОКАНА за публично обществено обсъждане на 04.02.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа в Зала 1 на Община Свищов за поемане на дългосрочен общински дълг

Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19а от Закона за общинския дълг /ЗОД/ от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOPOO1-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по проект: Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" по договор за безвъзмездна финансова помощ с per. № от ИСУН-BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014- 2020 г.
1. Номер на договора за БФП: BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019г.
2. Бенефициент: Община Свищов;
3. Общи параметри на проекта:
- Предмет: Създаване на нова социална услуга "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване".
- Обща стойност на одобреният проект: 538 827,78 лв.
- Начин на финансиране: БФП в размер на 100 % от стойността на договора.
4. Предмет на обсъждането: Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, съгласно чл. 19а от Закона за общинския дълг за осигуряване на мостово финансиране за реализация на проекта.
5. Размер на кредита за финансиране - до 385 000 лв. / Триста осемдесет и пет хиляди лева /.
6. Срок за погасяване на кредита - до 24 (двадесет и четири) месеца.
7. Начин на обезпечаване:
- учредяване на залог върху вземанията на Община Свищов по Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.002-0006-C01 от 15.01.2019г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.; постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;
- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Свищов по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” и бюджетните взаимоотношения на Община Свищов по чл.52, ал.1, т.1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
Общественото обсъждане ще се състои на 04.02.2019г. (понеделник) от 17,30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2.
Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 31, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17,00 часа.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания