Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Заключителна пресконференция по проект „Да успеем всички заедно“

Заключителна пресконференция по  проект  „Да успеем всички заедно“
Добавена на: 2019-01-10 16:54:14

Заключителна пресконференция по  проект  „Да успеем всички заедно“
Заключителна пресконференция по  проект  „Да успеем всички заедно“
Заключителна пресконференция по  проект  „Да успеем всички заедно“
Заключителна пресконференция по  проект  „Да успеем всички заедно“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


Община Свищов съвместно със СУ „Цветан Радославов” гр. Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич” гр. Свищов и в партньорство със сдружение „Нова възможност” гр. Плевен успешно реализира заложените дейности по  проект  „Да успеем всички заедно“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, приоритетна ос: „Образователна среда за активно социално приобщаване” и е на обща стойност 763 734,52 лева – изцяло безвъзмездна финансова помощ.

          На 10.01.2019 г. в ОУ „Филип Сакелариевич“ се проведе една от заключителните пресконференции по проекта. 

На пресконференцията бяха представени резултатите от реализираните по проекта дейности, екипът за управление, същността, целите, източникът на финансиране и приоритетите на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Проект „Да успеем всички заедно“ бе насочен към интеграция и подобряване на езиковите умения и образователни резултати на децата от СУ „Цветан Радославов” и ОУ „Филип Сакелариевич”. В двете училища се обучават ученици от различен етнически произход. В изпълнение на заложените дейности по проекта, успешно се помогна на децата от етническите малцинства, съвместно с връстниците си, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация. Тази цел бе постигната чрез вариативност от допълнителни учебни и клубни дейности, учебни пътувания, работа с родители и допълване на образователни и интеграционни стратегии на ниво училище и община.

С настоящият проект Община Свищов, водена от желанието си, успя да предостави благоприятна образователна среда на всеки подрастващ и да създаде подходящи условия за интеграция на всеки ученик. 

Срокът за изпълнение на дейностите по проект „Да успеем всички заедно” бе 24 месеца и успешно приключва в края на месец януари 2019 година.

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания