Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2018-11-19 10:46:01

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на 16.11.2018 год. (петък) от 13.00 часа, в зала 1 от административната сграда на Община Свищов се проведе ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0004-С01 от 21.12.2017 г. по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.
Проектът на обща стойност 119 600 лева се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На проведената пресконференция бяха оповестени целите и резултатите постигнати в резултат на изпълнението на дейностите по проекта.
Присъстваха граждани, журналисти, представители на местни и регионални медии, както и представители на целевата група.

С уважение,


ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания