Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-09-26 09:33:32

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец август в община Свищов продължава тенденцията на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 651 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 29 души.
Равнището на безработица се снижава с 0,1 пункта и в края на месеца е 4,2 % /при 5.6 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 911 души или с 260 души повече от сегашния, а равнището е било 5.8 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 91 души. Относителният дял на жените бележи леко нарастване и е 56,99% срещу 43,01% за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 55,15 %   - 44,85%.

 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13.52 на сто, а броят им е 88 души. Отчита се незначително нарастване на дела им с 0.44 процентни пункта в общата структура;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 248 души и относителен дял 38,1 на сто. Отчита се абсолютно намаление с 12 души и незначително снижаване на дела им;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 315 души и относителен дял 48,38 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление с 16 души и снижаване на дела им с 0,29 пункта;

  


Професионални характеристики:

 


Броят на лицата с работническа професия е 185 души, а относителният им дял заема 28,41 на сто. Тази група заема последно място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с 13 души и снижаване на дела с 0,7 процентни пункта.Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 22 души и  вече  заема втора позиция с абсолютен брой от 229 души и относителен дял  35,18 на сто.

Групата на специалистите без работа е на първо място и обхваща 237 души. Относителният й дял е 36,41 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.

  


Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Абсолютно увеличение на лицата с висше образование;

Покачване дела на дела на лицата със средно и висше образование и снижаване дела на безработните от останалите групи;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 63 души, а относителният й дял заема 9,68%.
Групата на лицата с основно образование наброява 105  души, а относителният й дял заема 16,13 %.
Висшистите без работа са 161 души с относителен дял 24,73 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 322, което е 49,46 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец август изходящият поток превишава входящия с 29 души. Новорегистрираните лица са 91, лицата с възстановена регистрация – 3 /обща численост на входящия поток 94 души/.
Изходящият поток наброява 123 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 55 души, от които  по 6 – по насърчителни мерки и програми за заетост, а останалите 49 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 27, а прекратените по други причини – 16.
 

Информацията е предоставена от ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е от последните завоювани градове

Свищов е измежду последните български селища, които биват завоювани от отоманците...
Научете повече»


Дарителска Кампания