Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2018-08-02 11:34:55

ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗАПОВЕД № 1002-РД-01-03/30.07.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

ОТНОСНО: борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов, относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца /грип/ по птиците, Африканска чума по свинете и Чума по дребните преживни животни /Чума по ДПЖ/ на територията на общината

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, Заповед № РД 09-647/16.07.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, писмо с вх. № 06-03-162/20.07.2018 г. на Областен управител на Област Велико Търново и във връзка с протокол от 25.07.2018 г. на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на община Свищов, относно мерките за недопускане и разпространение на опасните заразни болести Инфлуенца /грип/ по птиците, Африканска чума по свинете и Чума по дребните преживни животни /Чума по ДПЖ/ на територията на общината ЗАБРАНЯВАМ: 1. Провеждането на събори, изложби, пазари, състезания и други на територията на община Свищов, съгласно чл. 134, ал. 4 от ЗВД. 2. Всякакво движение на живи домашни птици, яйца за размножаване и консумация, прясно пилешка месо, пилешки месни продукти, живи дребни преживни животни, мляко и продукти от ДПЖ, прясно или осолено месо от ДПЖ и месни продукти от ДПЖ, които идват от официално обявените предпазни /3 км около огнището/ и надзорни /10 км около огнището/ зони. 3. Нерегламентиран превоз и търговия със свине. НАРЕЖДАМ: По отношение недопускане и разпространение на болестта Инфлуенца по птиците: 1. Кметовете и кметските наместници на населени места от община Свищов да съдействат за изпълнението на мерките за профилактика срещу болестта Инфлуенца по птиците, като сведат настоящата заповед до знанието на собствениците и управителите на птицевъдни обекти и собствениците на птици, отглеждани само за лични нужди. 2. В птицевъдните обекти да се въведат мерките за био сигурност. 3. Собствениците и управители на птицевъдни обекти и собствениците на птици, отглеждани само за лични нужди да: 3.1. не допускат излизането на птиците извън дворовете; 3.2. не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици; 3.3. съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците; 3.4 да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошия вид; 3.5. уведомяват незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета/кметския наместник на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност. По отношение недопускане и разпространение на болестта Африканска чума по свинете - да се спазват мерките за превенция и недопускане на заболяването, набелязани в протокола от 25.07.2018 г. на Общинската епизоотична комисия – Свищов. По отношение недопускане и разпространение на болестта Чума по дребните преживни животни: 1. По добра информираност на животновъдите за признаците на заболяването, протичащо с треска и депресия, изтичания от очите, носа и устата, рани в устната кухина, суха и напукана муцуна и ноздри, диария, кашлица и затруднено дишане и хранене, като болестта може да завърши със смърт. 2. Засилени и обстойни клинични прегледи и аутопсии на овцете и козите, направени от ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти. 3. По възможност избягване смесване и кръстосване на пътищата при придвижване и паша на стадата. 4. Засилени мерки за био сигурност в животновъдните обекти /използване на дезинфекционна площадка, индивидуално предпазно облекло, ръкавици за еднократна употреба, маски и др. Общи мерки за недопускане и разпространение на болестите: 1. Вниманието на органите на Районно управление на МВР - Свищов да е насочено към засилване контрола при придвижването на птици, овце, кози и свине с автомобилен транспорт и извършването на проверки на всички необходими документи за животните: ветеринарномедицинско свидетелство съпровождащо пратката с животни /от където да стане ясен произходът на животните, здравният статус, мястото на произход и крайната дестинация, с какво предназначение са - за клане доотглеждане, развъждане и други/, лиценз на транспортното средство за превоз на животни, 2. При съмнително заболяване или смърт на птици – домашни или диви, овце, кози и свине да се уведомят незабавно ветеринарните лекари, обслужващи животновъдните обекти или официалния ветеринарен лекар на Община Свищов д-р Валери Иванов на телефон 0631 6 08 89, а в извън работно време и през почивните дни на телефон 0631 6 06 70 – дежурния в Община Свищов Настоящата заповед да сведе за сведение и изпълнение до: Собствениците и управителите на животновъдни обекти с птици, дребни преживни животни и свине, чрез публикуване на официалната интернет страница на Община Свищов. Собствениците, отглеждащи птици, дребни преживни животни и свине за лични нужди в т.н. „заден двор“ чрез кметовете на населените места на територията на Общината. Председателя на Ловно-рибарско дружество „Сокол“ - Свищов. Директора на Държавно горско стопанство – Свищов. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на населените места на територията на Община Свищов. До отмяната на повишената епизоотична готовност, периодично, в края на всяко десетдневие официалния ветеринарен лекар да информира Кмета на общината за епизоотичната обстановката. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на община Свищов, както и в местните средства за масово осведомяване. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ Кмет на Община Свищов /инж. Пл. Петков, Зам. кмет „БИП“, Съгласно Заповед № 1313 РД-01-03/02.08.2016 г./

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания