Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.05.2018 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.05.2018 г.
Добавена на: 2018-05-28 12:36:04

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 31.05.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 31.05.2018 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. Отмяна на Решение № 28/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов, вземане на Решение, съгласно чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и изпълнение на задължителни предписания № ЗД-1-04-00395667/02.04.2018 г. на ТП на НОИ - гр. Велико Търново.
3. Промени в Решение № 17/02.12.2015 г., Прот. № 4, Решение № 18/02.12.2015 г., Прот. № 4 и Решение № 19/02.12.2015 г., Прот. № 4 на Общински съвет – Свищов.
4. Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 2 бр.
5. Удължаване срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
6. Предоставяне на възмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
7. Възлагане на управлението на „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс.
8. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2018 година – създаване на нов обект – 2 бр.
9. Покана от Съвета на директорите на “МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД, гр. Велико Търново за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 05.06.2018 г.
10. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 159 по плана на гр. Свищов.
11. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I-80 “за бетонов възел“, (УПИ) XVII-79 „за претоварна станция и УПИ – „резервен терен на Рудметал“, кв. „Западна индустриална зона“ (ЗИЗ) по плана на гр. Свищов.
12. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 05/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД.
13. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 06/2012 г., сключен между Община Свищов и „СЛАДЪК РАЙ – 2012“ ЕООД.
14. Даване съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот - частна общинска собственост - Помпена станция „Селище“, с. Българско Сливово на Сдружение с нестопанска цел Ловно-рибарско дружество „Сокол”.
15. Внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия.
16. Отпускане еднократна парична помощ за ремонт на две скулптури, част от екстериорното оформление на градската среда в Свищов.
17. Отпускане на еднократни парични помощи.
18. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.


С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания