Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

РАЗКРИТИ СА 20 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

РАЗКРИТИ СА 20 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПРОЕКТ „ПРАВОТО НА ТРУД – ПРАВО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”
Добавена на: 2018-04-03 09:51:49

Назначените лица са на трудов договор на длъжност „Социален асистент”

С реализирането на Проект № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 „Правото на труд – право за достоен живот“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” от 1 април 2018 г. стартира предоставянето на почасова социална услуга за лица/деца с увреждания и възрастни хора в риск – „Социален асистент”.
            В определеният срок за подаване на документи до 28 февруари, бяха регистрирани 60 кандидат-потребители. Екип от трима социални работници изготви оценка на потребностите за всеки кандидат и класиране съобразно получените оценки/точки/.          От изготвените оценки е установена отдалечеността от района, наличие на социални контакти, рисковете, произхождащи от битовите условия на живот на потребителите, степента на тежест на заболеваемост, наличието на близки и специфичните потребности на лицата, кандидатстващи за услугата.
            В рамките на услугата „Социален асистент“ ще се предоставят следните почасови услуги:


дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост;

дейности за социална подкрепа и социално включване;

комунално-битови дейности

След крайното класиране са подписани 54 тристранни договора за предоставяне на почасови социални услуги от „Социален асистент”, които съответно са 28 за селата и 26 за града.
 
От 1 април са назначени 20 лица на трудов договор на длъжност „Социален асистент”. Всички назначени лица преминаха професионално обучение и след успешно положен изпит получиха Удостоверение. Избора на лицата за длъжността „Социален асистент” е направен по проведена процедура за подбор на кандидатите.
Услугата „Социален асистент е безплатна за потребителите и ще се предоставя за период от 1 април зо 31 декември 2018 година.
 
                                                                                               03.04.2018 г., гр. Свищов
 
 
 
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ – АСЯ МИХАЙЛОВА

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Дарителска Кампания