Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2018-03-26 14:06:54

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец февруари в община Свищов се наблюдава  тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1240 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 85 души.
Равнището на безработица се снижава с 0,6 пункта и в края на месеца е 7,9 % /при 7.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1471  души или с 231 души повече от сегашния, а равнището е било 9,4 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се променя тенденцията и отново доминира делът на жените. Броят им се доближава до този на мъжете – 633 са безработните жени срещу 607 мъже. Относителният дял на жените бележи силно увеличение спрямо предходен месец, като съотношението жени – мъже вече е  51,05 %  - 48,95 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:


лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 13,15 на сто, а броят им е 163 души. Отчита се намаление в броя и снижение на дела им  в общата структура с 0,89 пункта;

през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 486  души и относителен дял 39,19  на сто. Отчита се абсолютно намаление с 27 души и снижаване на дела им с 0,47 пункта;

възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 591 души и относителен дял 47,66 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 35 души и снижаване на дела им с 0,41 пункта;  Професионални характеристики:Броят на лицата с работническа професия е 458 души, а относителният им дял заема 36,94 на сто. Тази група е на първо място в професионалната структура, като през месеца се отбелязва намаление с  41 души и снижаване на дела с 0,72 на сто.

Броят на лицата без специалност и квалификация също намалява и заема втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 401  души и относителен дял  32,33 на сто.

Групата на специалистите без работа е на трето място и обхваща 381 души. Относителният й дял е 30,73 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижение. Степен на образование:

 
В образователната структура се наблюдават следните тенденции:


Нараства дела на лицата с висше и с начално и по-ниско образование;

Снижава се  дела на лицата с основно и със средно образование;

Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 102 души, а относителният й дял заема 8,23
Групата на лицата с основно образование наброява 197  души, а относителният й дял заема 15,89  % .
Висшистите без работа са 241 души с относителен дял 19,44 на сто от образователната структура.
Лицата със средно образование са 700, което е 56,45 на сто от структурата на безработните по образование.
През месец февруари вече изходящият поток превишава входящия с 85 души. Новорегистрираните лица са 82 лица, което е и общата численост на входящия поток.
Изходящият поток наброява 167 души, от които 131 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 91 души, от които  по ОП „РЧР” -2 , по програми – 12, а останалите 77 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 24, а прекратените по други причини – 12.
През март стартира обучение на 40  безработни лица по професиите „Готвач” и „Оператор на компютър” по проект ”Рестарт”. Обученията ще продължат до месец май, след което ще се осигури заетост на 40 % от включените.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания