Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА за обществено обсъждане

ПОКАНА за обществено обсъждане
Добавена на: 2017-12-18 11:57:44

ПОКАНА за обществено обсъждане на намерения за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Свищов

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СВИЩОВ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Община Свищов, на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от Община Свищов, кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ от финансова или кредитна институция, за финансиране на разходите по проект: І. Инвестиционен проект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Тодор Миланович”, ул. „Детелина”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Вежен”, ул. „Кирияк Цанков”, ул. „Екзарх Антим Първи”, ул. „Васил Левски”, ул. „Вихрен”, ул. „Младост”, ул. „Веслец”, ул. „Нове”, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала”, ул. „Никола Петков”, ул. „Григор Стоянов”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Подполковник Манолов”, ул. „Черни връх”, ул. „Димитър Ценов”, ул. „Градево”, ул. „Люлин”, ул. „Драган Цанков”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Петър Парчевич”, ул. „Никола Славков”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Дядо Димитър Паничков”, ул. „Одрин”, ул. „Витоша”, ул. „Рила”, ул. „Янтра”, ул. „Георги Катранов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Даскал Тодор Петров”, ул. „Григор Начович”, ул. „Черноризец Храбър”, ул. „Георги Владикин”, ул. „Генерал Киселов”, ул. „Опълченска”, ул. „Тодор Хрулев”, ул. „Георги Матев” и ул. „Димитър Шишманов”. ІI. Предназначение на дълга: Дългосрочен кредит с инвестиционно предназначение за финансиране на разходите по горепосочения проект. ІII. Обща стойност на одобрения проект: до 1 800 000 лв. /Словом: Един милион и осемстотин хиляди лв. /. IV. Размер на кредита за финансиране: до 2 200 000 лв. /Словом: Два милиона и двеста хиляди лева/. V. Начин на финансиране – от финансова или кредитна институция по реда на чл. 19 от ЗОД. VI. Срок за погасяване на кредита – до 144 (Сто четиридесет и четири) месеца. VII. Начин на обезпечаване: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на Община Свищов по чл. 45, ал. 1, т.1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Свищов по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси. Общественото обсъждане ще се състои на 28.12.2017 г. (четвъртък) от 18.30 часа в Зала 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2. Гражданите могат да се запознаят с материалите по проекта в сградата на Общинска администрация Свищов, ул. „Цанко Церковски" № 2, стая 18 – всеки работен ден от 14,00 часа до 16,00 часа. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ Кмет на Община Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания