Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов.

ЗАПОВЕД № 1677-РД-01-03/ 06.12.2017 г. на Кмета на Община Свищов.
Добавена на: 2017-12-18 11:44:26

Провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Свищов за 2018 година.

З А П О В Е Д № 1677-РД-01-03 град Свищов, 06.12.2017 год. На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Н А Р Е Ж Д А М: 1.На 28 декември 2017 година от 17,30 часа в зала № 1 на Община Свищов ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2018 година, с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметския наместник на село Деляновци, ръководители на звена на бюджетна издръжка от общинския бюджет и други физически или юридически лица. 2.Чрез обяви в местните средства за масово осведомяване, на таблото за информация във фоайето на Общината и на Интернет страницата на Общината най-малко 7 дни предварително да се информира местната общност за мястото и времето за провеждане на обсъждането. 3.За постъпилите предложения от проведеното публично обсъждане да се представи протокол, който да се приложи като неразделна част от проекта на общински бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общинския съвет. Настоящата заповед да се връчи на касаещите ги длъжностни лица от Общинската администрация за сведение и изпълнение и да се публикува за информация на всички заинтересовани лица. КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ:............ подпис /Г. Генчев/

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания