Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

За втора поредна година кметът на Свищов Генчо Генчев направи отчет за извършените дейности през изминалата година

За втора поредна година кметът на Свищов Генчо Генчев направи отчет за извършените дейности през изминалата година
Добавена на: 2017-11-29 17:18:14

За втора поредна година кметът на Свищов Генчо Генчев направи отчет за извършените дейности през изминалата година

"И през предстоящата 2018 година ще продължим да работим за реализирането на визията за развитие на община Свищов."


На 28 ноември в община Свищов са проведе разширено заседание на Обществения консултативен съвет към кмета на община Свищов, на който се направи отчет за извършените дейности през втората година от мандата на общинското ръководство. На заседанието бяха поканени  да присъстват директори на дирекции от общинска администрация, кметове на кметства, общински съветници, представители на образователни, културни и социални институции, на бизнеса, на неправителствени организации, граждани и медии.

Още с встъпителните думи кметът Генчо Генчев каза, че през втората година от мандата ръководството на община Свищов е утвърдило политика на активно търсене на допълнителен финансов ресурс, законови действия и механизми за решаване проблемите на общината, чрез привличане на значителни финансови средства. Изпълнението на програмата за управление на кмета на община Свищов (2015-2019 г.) през 2017 година, е преминала под знака на  въвеждането на иновативни форми и вземането на устойчиви решения, получени признания за постигнати високи резултати и реализиране на мащабно инвестиционно строителство. Той направи отчет по приоритетни дейности, обхващащи всички сфери от икономическия, социален и обществен живот, като посочи конкретни средства, които са вложени.  Ето някои от тях:
Средствата за текущи ремонти в кметствата на община Свищов възлизат на  505 000 лв.;
Близо 280 000 лв.  са изразходени за текущи и основни ремонти на компрометирани улици в града, тротоари и улично осветление;
Вложени са близо 30 000 лв. за ремонт на пенсионерски клубове в града;
Реализираните дейности в областта на културата, за ремонтни дейности и обновяване на културни обекти са за над 44 000 лв., а за 8000 лв. са закупени нови книги, с цел запълване фонда на читалищните библиотеки в община Свищов;
В образованието са инвестирани над 3 500 000 млн. лв. по европейски и  национални програми, като 100 000 от тях са собствен ресурс. Средствата са вложени в подобряване на образователната инфраструктура, мерки за енергийна ефективност, интеграция на малцинствените групи и културен обмен;
По Програма „Региони в растеж“, за благоустрояване на градската жизнена среда в Свищов са усвоени средства на обща стойност 5 040 204, 64 лв., а за обновяване на обекти на публичната инфраструктура 2 385 582,43 лева.;
От Комисията по вероизповедания към Министерски съвет, за 2017 година, са усвоени  97 000 лв. за ремонт на църковни храмове, манастири и джамии;
През 2017 година по Програма „Местни инициативи 2017” са реализирани 7 проекта (с един проект повече спрямо 2016 г.) на стойност 50 000 лева. Проектите се разпределени равномерно между общинския център и селата, като включват ремонт на детски площадки, пенсионерски клубове в селата и околоблокови пространства.;
В процес на изготвяне е Стратегия за ВОМР „МИРГ-Свищов-2017“ по програма за „Морско дело и рибарство“ на обща стойност 3 911 660 лева, включваща мерки, цели и приоритети, съответстващи на програмата за Морско дело и рибарство 2014-2020. Реализиран е проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“, имащ за цел в рамките на Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР, да популяризира  ВОМР и да създаде на територията на община Свищов Местна инициативна рибарска група. Проекта е на обща стойност 47 525, 75 лева  и е с продължителност до м. ноември 2017 г.;
В сферата на здравеопазването Проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“, получи финансиране на обща стойност 2 924 000,00 лева.
В социалната сфера бяха изброени редица реализирани проекти, част от които с иновативен подход, търсещ по-лесна и оптимално полезна връзка с хората.

В продължилия повече от час отчет, бяха отчетени дейностите по всички заложени приоритети и техните финансови измерения, като не беше пропусната и дейността на общинските предприятия.
В заключение, кметът Генчев запозна аудиторията с проектите, които предстои да бъдат реализирани в община Свищов и благодари на гражданите за тяхната отговорна гражданска позиция и обратната връзка, която общинското ръководство има с тях.

 „През 2017 година категорично заявихме своите ясни и открити приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност до качествени административни услуги и подобряваща се обществена среда. И през предстоящата 2018 година ще продължим да работим за реализирането на визията за развитие на община Свищов. Община Свищов да се превърне в проспериращ, модерен, транспортен, образователен, културен и туристически център, привлекателно място за живот и инвестиции. Община - с неповторим и разпознаваем облик. Уверен съм, че всичко това е възможно да се постигне само в резултат на партньорски усилия между общинската администрация, Общинския съвет, държавните ведомства и институции, неправителствените организации и гражданите на Община Свищов! –  каза в заключителните си думи кметът на община Свищов Генчо Генчев.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания