Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.10.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 26.10.2017 г.
Добавена на: 2017-10-20 12:14:26

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 26.10.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 26.10.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
3. Отмяна на Решение № 241/28.06.2012 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов.
4. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти.
5. Възлагане на управлението на „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД, гр. Свищов след проведен конкурс.
6. Отпускане на еднократна парична помощ на Георги Димитров Драмбозов за издаване на книгата „Северная муза“ на руски език, посветена на 140 години от Освобождението на България.
7. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
8. Разпореждане с недвижим имот, общинска собственост – прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за придаване на площ от улица с ОК909 – ОК1041 в границите на новобособеният УПИ ХIІІ - 1610 от кв. 208 към ПИ 65766.702.1610, по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за улицата и УПИ ХІІІ - 1610 от кв. 208 по плана на гр. Свищов.
9. Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов – 2 броя.
10. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” – 2 броя.
11. Разпореждане с недвижим имот, частна общинска собственост - учредяване право на пристрояване към нежилищна сграда, собственост на юридическо лице.
12. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLVI, (УПИ) XLVII и (УПИ) V, кв. 169 по плана на гр. Свищов.
13. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешно-водопроводна мрежа в гр. Свищов по улици: ул. Ал Божинов“ – комплекс „Химик“, ул. „Тинтява“, ул. „Пирин“, ул. „Искър“, ул. „Киряк Цанков“ и ул. „Черни връх“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
14. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение за обект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“ за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
15. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Царевец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 78121.
16. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна кабелна линия за средно напрежение (20кV) за обект „База за производство на брикети и въглища“ в ПИ 65766.121.1 по КК и КР на землището на гр. Свищов.
17. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптични кабели, с трасе през землището на с. Козловец, общ. Свищов с ЕКАТТЕ 37784.
18. Отпускане на еднократна парична помощ на Сдружение „Общински футболен клуб „Академик Свищов“.
19. Отпускане на еднократни парични помощи.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

ЛЮБОМИР ЧАВДАРОВ
Зам.-председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания