Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов

Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Добавена на: 2017-09-29 14:09:31

Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов
Празнични събития се провеждат в детските градини на Община Свищов

Снимки от проведените събития

През изминалата седмица детски смях, танци и глъч ехтяха в ДГ „Зорница“ с. Ореш и нейните филиали в селата Драгомирово, Овча могила и  Драгомирово на Община Свищов. В четири последователни дни от 25 до 28 септември всяка една група беше своеобразен домакин на заключителните празнични мероприятия по проект: „Толерантни и единни заедно и във всичко“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Чрез допълнителни занимания в четири основни направления-музика, танци, театър и рисуване работиха заедно деца от различни етнически общности, за да съхранят и развиват на културната си идентичност. В рамките на проектните дейности се проведе и допълнително обучение по български език. Това допринесе за преодоляване на трудностите при общуването и плавно усвояване на учебното съдържание в първи клас, което ще предотврати бъдещо отпадане на деца от образователния процес поради неразбиране на преподавания материал. Бяха закупени народни носии, обувки, костюми за танци, книжки, дидактични помагала. Подготвени и разпространени брошури и информационни материали за преодоляване на негативните нагласи в общуването.
Административния договор №BG05M2OP001-3.001-0055 беше подписан от Генчо Генчев-кмет на Община Свищов и министъра на образованието и науката през м.Август 2016 г. Общата стойност на финансираните дейности е 305 486 лева, а периода на изпълнение е 14 месеца. Проекта се изпълняваше в партньорство с ЦДГ „Зорница“-с. Ореш и „Фондация ЕКИП“.
Целите са повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства към участие в образователния процес, стимулиране на заинтересоваността и участието на родителите им в организирани дейности, съхранявайки и развивайки културната им идентичност в мултикултурна и толерантна среда.
Приобщаването им към образователната система създаде условия за пълноценното им изграждане и допринесе за бъдеща успешна професионална, социална и творческа реализация. Проведоха се дейности по психологическа и медиаторска подкрепа за децата и семействата. Чрез използване на иновативни, специално разработени индивидуални програми и интерактивни технологии за усвояването на български език от деца, за които не е майчин, се допринесе за изравняването на нивото на езикова подготовка и равен старт за децата в училище. Насърчи се участието на родителите в съвместни организирани дейности, като предпоставка за повишаване на доверието и преодоляване на към образователните институции и общността.
         Реализирането на този проект е от изключителна важност, тъй като повишаването на мотивацията и интереса на децата от етнически малцинства за включването им в образователния процес още от предучилищна възраст е своеобразна гаранция за тяхната плавна, но устойчива бъдеща интеграция в училище и в общността.
         На 01.10.2017 г. от 10:00 часа в Спортната зала на гр.Свищов предстои провеждането на празник под мотото: „За етническа и социална толерантност“, в който децата ще представят резултатите от дейностите в направленията танци, рисуване, музика и театър пред своите връстници в града.
 
 
 
Маргарита Перникова –ръководител проект


Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания