Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-09-28 16:34:28

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ АВГУСТ 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

 
През месец август в община Свищов се наблюдава тенденция на спад в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 911  души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 41 души.
Равнището на безработица пада с 0,3 пункта и в края на месеца е 5,8 % /при 6,65 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1126 души или с 215 души повече от сегашния, а равнището е било 7,2 %.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол се запазва тенденцията на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените надвишава този на мъжете със 135 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 0,41 пункта, като съотношението жени – мъже е  57,41 %  - 42,59 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,61 на сто, а броят им е 114  души. Отчита се намаление с 4 души като същевременно делът им бележи нарастване  в общата структура  с 0,22 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 364 души и относителен дял 39,96 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 22 души и снижаване на дела им с 0,59 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 433 души и относителен дял 47,53 на сто. През месеца в тази група се отчита абсолютно намаление с 15 души и нарастване на дела им с 0,47 процентни пункта; 


Професионални характеристики:

       Броят на лицата с работническа професия е 296 души, а относителният им дял заема  32,49 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с  9 души. 
 
       Групата на специалистите без работа е на втора позиция и обхваща 321 души. Относителният им дял е 35,24 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване.
       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи намаление с 27 души и в края на месеца е 294 души. Относителният им дял пада с 1,45 пункта и заема  32,27 на сто. Групата на специалистите вече е на първа позиция в професионалната структура на безработните. 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
 
       Покачва се дела на лицата с висше  и основно образование;
 
       Абсолютно намаление в броя на лицата със средно; начално и по – ниско и основно образование;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 98 души, а относителният й дял заема 10,76 %. Отчита се намаление с 9 души и снижаване на дела с 0,48 на сто.
Групата на лицата с основно образование наброява 137  души, а относителният й дял заема 15,04 % .
Групата на лицата с висше образование се запазва и обхваща 213  лица, а относителният й дял  нараства до 23,38 %.
Лицата със средно образование без работа са 463 492 души. Относителният им дял в структурата по образование се снижава и заема 50,82 на сто.
През месец август изходящият поток превишава входящия с 41 души. Новорегистрираните лица са 115, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 115 души/.
Изходящият поток наброява 157 души, от които 104 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 68 души, от които 12 – по ОП „РЧР” и 11 – по програми и мерки за заетост, останалите 45 – на първичен пазар.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 24, а прекратените по други причини – 29.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания