Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д
Добавена на: 2017-09-27 11:17:42

Във връзка с набиране и подбор на лица за длъжност „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ към „Социално-консултативен център“ в гр. Свищов

З А П О В Е Д
№ 1304 - РД – 01 - 03 /26.09.2017 г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, Предложение № 37-00-85 от 26.09.2017 г. на комисията за подбор на персонал за длъжност „Социален асистент” и във връзка с изпълнение на проект на ОБЩИНА СВИЩОВ, в партньорство с Фондация ЕКИП, реализиране на проект „Правото на труд – право за достоен живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” и във връзка с набиране и подбор на лица за длъжност „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ към „Социално-консултативен център“ в гр. Свищов
Н А Р Е Ж Д А М
Във връзка с изпълнението на проект „Правото на труд – право за достоен живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”за предоставяне на социални услуги към Социално-консултативенцентър
Удължавам срока за провеждане на открита процедура за набиране на кандидати за длъжност:
Ø  „Социален асистент“ – 20
Кандидатите за , социални асистенти,  по проекта, следва да са неактивни безработни лица над 29 години, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж.
Всеки кандидат за длъжността „социален асистент“, може да подаде следните документи в деловодството на Община Свищов:
1.      Заявление по образец – получава се от деловодството при подаване на документите.
2.      Професионална автобиография – приложение към заявлението.
3.      Документ за самоличност (копие).
4.      Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда или еквивалентен документ.
5.      Копие от диплом за завършено образование.
6.      Копие от трудова книжка, доказваща стаж в сферата на социалните дейности /при наличие на такъв/.
 
Подборът на кандидатите ще се осъществи на два етапа:
·         Оценка по документи
·         Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.
Одобрените кандидати ще преминат професионално обучение и ще получат сертификат
за професия „Социален асистент”.
Документи се подават всеки делничен ден от 8,30 до 17,00 ч. от 26.09.2017 г. до 10.10.2017 год. в Деловодството на Общината.
Повече информация за условията на проекта може да получите на тел. 0631/40086
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ                                       
            

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания