Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-08-03 13:54:01

ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД

Обявена е процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал в Социално-консултативен център – Свищов

З А П О В Е Д
№ 1021 РД-01-03/ 01.08.2017 г.
 
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на проект на ОБЩИНА СВИЩОВ, в партньорство с Фондация ЕКИП, реализиране на проект „Правото на труд – право за достоен живот”, Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”
 
ЗАПОВЯДВАМ
 
Обявявам процедура за набиране, подбор и назначаване на персонал за долу посочените длъжности в Социално-консултативен център – Свищов:


Социален работник - 2

Психолог –1

 
І. Минимални и специфични изисквания за заемане на отделните длъжности
 
1. Позиция Социален работник
- поддържа необходимите връзки със семейства, лица с увреждания и различните социални организации;
- провежда социално интервю с клиенти, консултативни срещи, изготвя оценки, индивидуални планове за грижи, съхранява досиетата на клиентите.
 
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование със степен бакалавър/магистър по специалността  „Социални дейности”, социална педагогика или подобна специалност в сферата на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.
 
Основни умения: умение за изготвяне и изпълнение на индивидуален план на потребителя, умения за водене на случай, способност да планира и организира работата с потребителите в групов и индивидуален формат;
 
Специфични умения: умения за водене на случай в индивидуален и групов формат, умение за работа с институции, способност за работа в екип, желание за обучение и повишаване на квалификацията
 
3. Позиция Психолог
- Извършва психометрични и проекционни тестове, психологична интервенция и наблюдава семействата. Работи за интгреране на лице/дете с увреждане;
- грижа за психичното здраве на потребителите на услугата;
- способност за работа в екип
 
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование със степен бакалавър/магистър по специалности „Психология” с присъдена професионална квалификация „Психолог”;
 
Специфични умения: умения за общуване, разбиране и анализ; умения за изграждане на доверие; умения за работа в стресова ситуация; желание за обучение и повишаване на квалификацията
 
 
 
Допълнителни изисквания по всички позиции
 - Комуникативност;
 - Мотивация за работа с лица/деца с увреждания и представители на  рискови групи;
 - Мотивация за работа в динамична среда;
 - Умение за работа в екип
 - Компютърна грамотност
 
Познания по следните нормативни документи:


Закон за интеграция на холрата с увреждания /ЗИХУ/

Правилник за прилагане на ЗИХУ

Закон за закрила на детето;

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;

Закон за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане;

 

ІІ.Необходими документи за участие  в конкурса:
1.         Заявление за участие (по образец от Информационен център  на общинска администрация Свищов);
2.         Мотивационно писмо;
3.         СV на кандидата (европейски формат)
4.         Копие от диплома за завършено образование;
5.         Копие от документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
6.         Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
 
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса
·         Подбор по документи – комисията ще разгледа документите на кандидатите и изготви списък на отговарящите на изискванията;
·         интервю с допуснатите кандидати /за дата и час лицата ще бъдат уведомени допълнително/
 
ІV. Срокове и място за подаване на документите:
Подаването на документите се извършва до 12.00 часа на 28.08.2017 год.  в деловодството на общинска администрация – Свищов.
Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на таблото в сградата на общинска администрация – Свищов на адрес: гр.Свищов, ул.”Цанко Церковски № 2.
Документите да се разгледат до 31 август от комисия, определена със заповед на кмета на Община Свищов в заседаталната зала на Община Свищов.
Интервю с кандидатите да се проведе до три дни от класирането по документи.
При подаване на документите се представят оригиналите им за сверяване. Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания