Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.07.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 27.07.2017 г.
Добавена на: 2017-07-24 11:09:05

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 27.07.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала „Калето“

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 27.07.2017 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала „Калето“ при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите комисии за периода 01.12.2016 - 30.06.2017 г.
2. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти – 2 бр.
3. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново.
4. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
5. Избор на временно изпълняващ длъжността управител на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД.
6. Даване съгласие за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медико-техническа лаборатория - Свищов“ ЕООД.
7. Вземане на решение за допълнение на Решение № 595 от 25.05.2017 г., Протокол № 37 на Общински съвет – Свищов за кандидатстване с проектно предложение по ОП „Региони в растеж”, 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”.
8. Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
9. Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2017 година.
10. Разпореждане с имот, общинска собственост – учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на обект: „Подпорна стена” в УПИ ХVІІІ – 1518 (ПИ 65766.702.1518) на граница между УПИ ХVІІІ – 1518 и УПИ Х-1521 от кв. 177 по Подробния устройствен план на гр. Свищов.
11. Промяна списъка на общинските жилища приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов - 2 броя.
12. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” - 2 броя.
13. Предоставяне за управление на имот, публична общинска собственост.
14. Отдаване под наем без търг или конкурс, на помещение, находящо се на ул. ”Тодор Миланович” № 2, с предназначение за репетиционна дейност, на „Детско-юношески танцов ансамбъл “Огнени ритми” – гр. Свищов.
15. Даване съгласие за продължаване срока на Договор, сключен между Кметство с. Овча могила и ЕТ „Ивона – Софрони Георгиев”.
16. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общински детски градини на територията на община Свищов.
17. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на община Свищов.
18. Внасяне на мотивирано предложение до Министерство на образованието и науката за включване на общински училища в актуализираните списъци на защитени и средищни училища за учебната 2017-2018 година.
19. Отпускане на еднократни парични помощи.
20. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания