Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД
Добавена на: 2017-06-14 15:54:28

ЗАПОВЕД

ОТНОСНО: Настъпване на етап „Восъчна зрялост” в посевите от житни култури на територията на Община Свищов и определяне мерки за противопожарната безопасност


ЗАПОВЕД
 
№ 796 РД 01-03/ 14.06.2017 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 812з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с писмо с вх. № 24-00-229/07.06.2017 г. на Областна дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново и заповед № 14-113/06.06.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
 
ОБЯВЯВАМ:
 
Настъпване на етап „Восъчна зрялост” в посевите от житни култури на територията на Община Свищов и определям следните мерки за противопожарната безопасност:
            1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
2. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
3. Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
5. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
6. Задължавам Директора на Общинско предприятие „Чистота-Свищов” гр. Свищов да осигури нощуването на автоцистерна /водоноска/ в района на РСПБЗН гр. Свищов за използването й в извън работно време, както и през почивните и празничните дни при възникване на пожари в района на Община Свищов след поискване от РСПБЗН.
При неизпълнение на настоящата заповед всички физически и юридически лица носят отговорност по ЗМСМА и Наредба № 2 на Община Свищов.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на: Бедри Алиев – Заместник кмет на Община Свищов и Гл. инспектор инж. Светлин Михайлов - Началник на РСПБЗН Свищов.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, кметовете на населени места и обществеността. Същата да се постави на информационните табла с сградите на общината и населените места, като да се публикува във вестниците „Дунавско дело” и „Дунавска зора“ и разгласи чрез местните електронни медии.
 
 
 
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов
 
ГТ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания