Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

"Право на труд - право на достоен живот" е новият проект, който Община Свищов подписа по ОП РЧР

\"Право на труд - право на достоен живот\" е новият проект, който Община Свищов подписа по ОП РЧР
Добавена на: 2017-04-21 13:40:30

Съгласно договора Общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 324 166.08 лева

На 10 април 2017 г., Община Свищов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Съгласно договора Общината ще получи 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 324 166.08 лв., за реализирането на Проект „Правото на труд – право за достоен живот“.
 
Проектът надгражда и доразвива мрежата от социални услуги в Община Свищов, с разкриването на нови услуги:  „Социално-консултативен център" (СКЦ) и „Социален асистент"(СА), които са интегрирани и взаимно обвързани.
- СКЦ е иновативна социална услуга. Тя подкрепя безработни,лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение, самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот.Ще се предлага пакет от стимулиращи дейности в т.ч. индивидуално социално и психологическо консултиране и подкрепа за повишаване на самооценката, промяна в нагласите и овластяване; информиране,консултиране и ориентиране с цел подпомагане на лицата при избора им на подходяща професия; мотивационни тренинги и обучения за придобиване на пригодност за заетост, умения за независим живот, за търсене на работа и поддържане на добра работна репутация. 
Потребителите на СКЦ ще бъдат насочвани и подпомагани при регистриране в ДБТ и/или започване на работа. Предвидено е  15 лица с увреждания да започнат работа. СКЦ ще разполага с информационни материали и фонотека.
- Услугата „Социален асистент“ е предназначена за 40 лица/деца с увреждания и включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комунално-битови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния живот на общността. Пълната обвързаност с интереса на семейството в посока преодоляване на безработицата и повишаване качеството на живот прави услугата различна от съществуващите подобни до момента. В услугата ще бъдат обхванати минимум 40 потребители.
Проектът се реализира в партньорство с Фондация ЕКИП. Партньорската органицзация ще проведе професионално обучение по професия „Социален асистент“ с 25 участници. От тях мин.20 ще бъдат назначени на работа.
Дейностите по проекта ще стартират на 01 май 2017 година. Проекта е с продължителност 20 месеца и приключва на 31.12.2018 година.
 
  
 Ася Михайлова – Ръководител проект

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания