Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2017 г.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  НА 22.02.2017 г.
Добавена на: 2017-02-20 14:18:51

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 22.02.2017 г. /Сряда/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 22.02.2017 г. /Сряда/ от 14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне на Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в Община Свищов за периода 2017-2019 г. и Годишен доклад на звено „Вътрешен одит“ в Община Свищов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
2. Одобряване на бюджетни прогнози за периода 2018-2020 година.
3. Одобряване на молби декларации за намаляване размера на дължима ТБО, съгласно чл. 18, ал. 5 и чл. 18а, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Свищов.
4. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
5. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2017 година – създаване на нови обекти.
6. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“
7. Изменение на Решение № 417/ 21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне на помещения в сградата на ПБЧ “Еленка и Кирил Д. Аврамови” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020.
8. Изменение на Решение № 418/21.12.2016 г., Прот. № 28 на Общински съвет – Свищов за даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на Туристически информационен център в гр. Свищов”.
9. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 82 по плана на с. Царевец, общ. Свищов.
10. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Работен устройствен план (РУП) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIХ - 2096, кв. 53 по плана на гр. Свищов.
11. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХIII - 3581, кв. 83 по плана на гр. Свищов.
12. Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за урегулиран поземлен имот (УПИ) LIV 1100, кв. 76 по плана на гр. Свищов.
13. Поставяне на паметник на Александър II Николаевич, във връзка с честване на 140 години от Руско-турската война и определяне паметника като общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията.
14. Актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2017 година.
15. Прилагане на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията за прехвърлянe правото на собственост от имот, общинска собственост, част от улична регулация с ОК 72-ОК 71, към УПИ І, собственост на Банко Блажев Банков от кв. 82 по Подробно устройствения план на село Царевец, община Свищов.
16. Придобиване на имоти, собственост на физически лица, по реда на чл. 199, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за уреждане на регулационни отношения между Община Свищов и собствениците на ПИ 65766.701.2618 и ПИ 65766.701.2607, чрез покупка на части от имотите по Подробния устройствен план на град Свищов.
17. Обособяване на три броя платени паркоместа по ул. „Подп. Ем. Чакъров“ в уличната регулация по плана на гр. Свищов.
18. Предоставяне на недвижим имот, общинска собственост за безвъзмездно стопанисване и управление.
19. Определяне срока на валидност на Разрешенията за таксиметров превоз на пътници на територията на община Свищов.
20. Приемане на изменение в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
21. Приемане на промяна в Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Свищов
22. Приемане на изменение и допълнение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов.
23. Участие в процедурата за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво.
24. Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства – 3 бр.
25. Приемане на правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Свищов.
26. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2017/2018 г.
27. Закриване на социална услуга в общността „Социален учебно-професионален център” село Овча могила и разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ село Овча могила, община Свищов , ул. „Оборище ” № 1.
28. Отпускане на еднократни парични помощи.
29. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основана първата администрация

През 1877 г. в града е установена първата българска гражданска администрация, начело...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания