Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2017-01-20 10:00:14

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец декември в община Свищов се наблюдава повишение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1397 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец със 119 души.
Равнището на безработица нараства  и в края на месеца е 8,9 % /при 8.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1501 души или със 104 души повече от сегашния, а равнището е било също 9,6%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол е налице тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят на жените  надвишава този на мъжете с 9 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 2,73 пункта и е 50,32 % срещу 49.68 % за мъжете.През предходния месец съотношението жени – мъже е било 53,05 %  - 46.31 %.

 

Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,60 на сто, а броят им е 176 души. Отчита се увеличение с 13 души като делът им се снижава  в  общата структура  с 0,15 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 582  души и относителен дял 41,66 на сто. През месеца се отчита абсолютно увеличение с 68 души и снижаване на дела им с 1,44 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 639 души и относителен дял 45,74 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 38 души и снижение на дела им с 1,29 процентни пункта;
  


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 520 души, а относителният им дял вече е на първо място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 1,85 пункта и заема 37,22 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с 68 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи увеличение и в края на месеца е 452 души. Относителният им дял пада  с 0,67 пункта и заема 32,36 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на последна позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа остава на втора позиция и обхваща 425 души, като през месеца е отчетено увеличение с 4 души. Относителният им дял е 30,42 на сто от общата структура и бележи тенденция на снижаване с 2,52 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата със средно образование и се снижава дела на безработните от останалите три групи;
       Абсолютно увеличение в броя на лицата от всички образователни групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 142  души, а относителният й дял заема 10,16 на сто. Отчита се увеличение с 8 души  и снижаване на дела й с 0.33 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява  194 души, а относителният й дял заема 13,89 %. Отчита се абсолютно увеличение с 26 души и снижение на дела с 0,74 пункта.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 21 души и обхваща 262 лица, а относителният й дял се свива с 2.3 процентни пункта до 18.75 %.
Лицата със средно образование без работа са 799 души. Относителният им дял в структурата по образование се покачва с 1.87 пункта и заема 57.19  на сто.
През месец декември входящият поток превишава изходящият със 119 души. Новорегистрираните лица са 226, лицата с възстановена регистрация – 1 /обща численост на входящия поток 227 души/.
Изходящият поток наброява 71 души, от които 34 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 37 души, от които   6 – по ОП „РЧР” и 31 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 18, а прекратените по други причини – 19.

По информация на ДБТ - гр. Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Проект №DIR-5112122-3-68

Дарителска Кампания