Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“
Добавена на: 2016-11-29 17:21:24

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ГР. СВИЩОВ“

Община Свищов сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г. за реализирането на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”.

Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Свищов”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството сключи с Община Свищов Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.036-0001-С01/18.11.2016 г. за реализирането на проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов”. Проектното предложение е на обща стойност 5 040 204, 64 лв. и ще се изпълнява в продължение на 24 месеца. Заложените дейности са насочени към подобряване и реновиране на градската среда на територията на зона за въздействие с преобладаващ социален характер в гр. Свищов – ул. „Черни връх“/ж.к. „Младост“ и парк Радост. Проектът за ул. "Черни връх"/ ж.к. "Младост" обхваща междублокови пространства с обща площ от 53 990 кв.м., обвързани в единна система чрез реконструкция на улична мрежа. Инвестиционният проект предвижда: рехабилитация на улични и тротоарни настилки; осигуряване на места за паркиране; подмяна на алейните и пешеходни настилки; обособяване на кътове за отдих; подмяна нa елементите на градското обзавеждане – пейки, кошчета, беседки, и др.; изграждане на детски площадки, комбинирани за възрастови групи от 0-3 и 3-12 год.; създаване на условия за активен отдих, чрез изграждане на фитнес площадки на открито; реконструкция на зелени площи и създаване на нови зелени площи; ремонт и реконструкция на съществуващата отводнителна система в зоните за отдих; подмяна на осветителните тела. Територията на парк "Радост" е подходяща за развитието на различни по функция зони, свързани с отдиха на открито, игри, спорт, развлечения и социални контакти. Инвестиционният проект предвижда обособяване на: комбинирана детска площадка за възрастови групи от 0 - 3 г. и от 3 – 12 г. и полагане се еластична подова настилка; площадка за фитнес на открито; площадка за игра на тенис на маса с две маси; две зони за покрити беседки; монтиране на слънчев часовник в кръглата зелена площ, с цел ограничаване на преминаването през тази зелена зона; обособяване на кътове за отдих и почивка на местната общност. Освен предвидените строително монтажни работи, в проектното предложение са включени и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност, одит и управление на проекта. Изпълнението му ще допринесе за устойчивото развитие на град Свищов чрез създаването на атрактивна градска и жизнена среда.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания