Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Добавена на: 2016-11-29 14:36:25

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Подписан е договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 за изпълнение по проект “Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”

На 18 ноември 2016 г. Кметът на Община Свищов Генчо Генчев подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG16RFOP001-1.036-0002-С01 по процедура „BG16RFOP001-1.036 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Свищов” между Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган (УО) на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. и Община Свищов за изпълнение на проектно предложение BG16RFOP001-1.036-0002 “Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в град Свищов”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проектното предложение е в размер на 2 385 582, 43 лева.
     Проектът предвижда дейности за обновяване и внедряване на мерки за енергийната ефективност на три от административните сгради в центъра на град Свищов - сградата на общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" №2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. Димитър Г. Анев №2 и сградата на звено "Култура" на ул. Димитър Г. Анев №4.
      Предвидени са следните ремонтни дейности:
- топлоизолация на стени;
- подмяна на дограма;
- топлоизолация на покрив;
- подмяна на отоплителна инсталация и въвеждане на автоматично управление;
- монтаж на термопомпена инсталация за отопление на административната сграда и водогреен котел на пелети с повишено КПД за сградата на финансов отдел и звено култура;
- подмяна на съществуващо с LED осветление;
- изграждане на пожароизвестителни инсталации и евакуационно осветление;
- изграждане на рампа за хора в неравностойно положение за сградата на финансов отдел и други.
      Изпълнението на заложените мерки ще доведе до намаляване на ползваната от сградите енергия с над 60%. Това ще позволи на общинската администрация да реализира годишни спестявания от 35 хил. лева само от намаляването на потреблението на електроенергия в сградите. Изпълнението на проекта ще има положително въздействие върху устойчивото развитие на община Свищов, чрез реализирането на енергоспестяващи мерки и породените от това спестявания. Общината ще може да използва спестените средства в други важни за развитието на града мерки и да мултиплицира ефектът им. Проектът ще подобри средата на работа на общинската администрация и ще подобри качеството на предлаганите административни услуги за всички граждани на община Свищов. Проектът включва и следните други дейности: осъществяване на авторски и строителен надзор на обектите, информация и публичност на проекта, одит на проекта и управление на проекта.
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания