Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-11-24 10:13:45

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец октомври в община Свищов се наблюдава леко повишение в броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1095 души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 15 души.
Равнището на безработица нараства  и в края на месеца е 7,0 % /при 7,9 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1059души или с 36 души по-малко от сегашния, а равнището е било 6.8%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  тенденцията на доминиране дeла на жените над този на мъжете отслабва, като броят на жените  надвишава този на мъжете с 59 души. Относителният дял на жените бележи снижение с 0,64 пункта и е 52,69 % срещу 47.31 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 53,33 % % - 46.67 %.

 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции:
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 12,69 на сто, а броят им е 139 души. Отчита се увеличение с 19 души и нарастване  на дела им в  общата структура  с 1,58 пункта;
       през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 458  души и относителен дял 41,83 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 23 души и снижаване на дела им с 2,71 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е с най-голям дял в структурата с абсолютен брой 498 души и относителен дял 45,48 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 19 души;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 363  души, а относителният им дял е на второ място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 0.28 пункта и заема 33,15 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно увеличение с 8 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация бележи намаление и в края на месеца е 351 души. Относителният им дял пада  с 1,19 пункта и заема 32,05 на сто. Групата на безработните без квалификация вече е на последна позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа е най-многобройна и обхваща 381 366 души като през месеца е отчетено увеличение с 15 души. Относителният им дял вече е 34,79 на сто от общата структура и бележи тенденция на нарастване с 0,9 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Нараства дела на лицата с висше и начално образование и се снижава дела на безработните от останалите две групи;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от групата с основно образование;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 128  души, а относителният й дял заема  11,69 на сто. Отчита се увеличение със 7 души  и покачване на дела й с 0,49 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява  153 души, а относителният й дял заема 13,97 %. Отчита се абсолютно намаление с 6 души и снижение на дела с 0,75 пункта.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 12 души и обхваща 248 лица, а относителният й дял нараства с 0,8 процентни пункта до 22,65 %.
Лицата със средно образование без работа са 566 души. Относителният й дял в структурата по образование се снижава с 0.53 пункта и заема 51,69  на сто.
През месец октомври входящият поток превишава изходящият с 19 души. Новорегистрираните лица са 164, лицата с възстановена регистрация – 2 /обща численост на входящия поток 166 души/.
Изходящият поток наброява 147 души, от които 91 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 57 души, от които 45 на несубсидирани работни места, 4 – по ОП „РЧР” и 8 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 39, а прекратените по други причини – 17.
 
 
По информация на ДБТ – гр.Свищов
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания