Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.11.2016 г.
Добавена на: 2016-11-21 12:51:02

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 24.11.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 24.11.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на бюджета на Общината към 30.09.2016 г.
2. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
3. Кандидатстване на Община Свищов с проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, гр. Свищов” за финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, гр. София.
4. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“.
5. Предоставяне на части от недвижим имот, публична общинска собственост на Министерство на здравеопазването, във връзка с писмо Вх. № 04-00-410/27.10.2016 г. при Община Свищов на Министерство на здравеопазването, за Изпълнение на инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
6. Промяна на Решение № 1125/26.02.2015 г., Протокол № 63 на Общински съвет – гр. Свищов.
7. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
8. Придобиване право на собственост чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата на имоти – държавна собственост.
9. Учредяване възмездно право на ползване на имот, общинска собственост за настаняване на пчелни семейства – 3 бр.
10. Приемане на Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата, детските градини, центрове за подкрепа за личностно развитие и специални обслужващи звена на територията на Община Свищов.
11. Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в Община Свищов за 2017 година.
12. Утвърждаване на Календар на културните събития в Община Свищов за 2017 година.
13. Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Свищов 2016-2020 г.
14. Актуализиране на годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
15. Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1.
16. Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „Оборище” № 1.
17. Отпускане на еднократни парични помощи.
18. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания