Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.09.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.09.2016 г.
Добавена на: 2016-09-27 15:18:54

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 29.09.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект.
2. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Свищов активи от „Водоснабдяване и канализация - Свищов“ ЕАД гр. Свищов.
3. Преобразуване на „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД, гр. Свищов в „Комунално строителство и поддръжка” ЕООД.
4. Отмяна на Решение № 765/30.01.2014 г. на Общински съвет – Свищов и прекратяване на договор за отдаване под наем между МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов и СМДЛ „Гентри” ООД.
5. Отдаване под наем на обособена част от сграда в МБАЛ „Д-р Д. Павлович” ЕООД – гр. Свищов.
6. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
7. Промяна списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов.
8. Даване съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на застроен имот, в с. Алеково.
9. Даване съгласие за продължаване срока на Договор от 28.10.2010 г. за предоставен по реда на чл. 56 от ЗУТ общински терен.
10. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване“ на проектен имот № 017051 (част от поземлен имот 017001), м. „Новите места”, по КВС в землището на с. Червена с ЕКАТТЕ 80457 за „Базова станция № PVN0173”.
11. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – проект за съоръжение – мост, пресичащо воден обект /участък от дере/ в поземлен имот (ПИ) 000245, по КВС на землището на с. Българско Сливово, общ. Свищов.
12. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за пътна връзка за обект „Селскостопанска производствена и складова база” в поземлен имот (ПИ) 142022, местност „Кантона”, по КВС на землището на с. Морава, общ. Свищов.
13. Даване на съгласие на Кмета на Община Свищов да учреди право на прокарване на водопровод в уличната регулация по плана на с. Овча Могила, общ. Свищов.
14. Изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
15. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005.
16. Вземане на решение за създаване на „Социално-консултативен център” в УК „Алеко Константинов”.
17. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество за кандидатстване, подготовка и изпълнението на Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005 за разкриване на иновативна услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”.
18. Предоставяне на помещение за разкриване на иновативна социална услуга в сградата на учебен корпус „Алеко Константинов” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура „Активно включване”, BG05М9ОP001-2.005.
19. Отпускане на еднократни парични помощи.
20. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов.
21. Изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов.
22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания