Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Региони в растеж”

Община Свищов стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Региони в растеж”
Добавена на: 2016-09-22 11:54:39

Община Свищов стартира реализирането на проект по Оперативна програма „Региони в растеж”

Проектът бе представен на встъпителна пресконференция от неговия ръководител Даниела Станкова

Община Свищов стартира реализирането на проекта „Бюджетна линия за община Свищов – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.
Проектът бе представен на встъпителна пресконференция от неговия ръководител Даниела Станкова. Основната му цел е насочена към подобряване на административния капацитет на Община Свищов за изпълнение на Инвестиционната програма на града в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
На пресконференцията присъстваха кметът на Общината Генчо Генчев, зам.-кметовете Пламен Петков, Бедри Алиев и Борислав Замфиров, Стоян Парашкевов – директор на дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и европейски въпроси” и други експерти, ангажирани по новия проект.
Проектното предложение е предназначено за обезпечаване на дейностите на Общината по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на град Свищов за периода до 2023 година и функциите, които изпълнява Общината в качеството си на междинно звено по Приоритетна ос 1.
Инвестиционната програма включва предвидени в ИПГВР на град Свищов проекти за различни инфраструктурни обекти, които целят постигане на устойчиво развитие, интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението, чрез изпълнение дейности по различни инвестиционни приоритети: енергийна ефективност в административни и жилищни сгради и студентски общежития; Градска среда; Социална инфраструктура; Образователна инфраструктура; Културна инфраструктура.
На пресконференцията кметът Генчо Генчев поясни, че сред първите сгради, които ще започне обновяване по приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” са тази на Общината, Финансовия отдел, сградата на звено „Култура” и Общинско радио. По инвестиционен приоритет „Градска среда” се предвижда обновяване на градската жизнена среда в района на ул. „Черни връх”, ж.к. „Младост” и парк „Радост”. Инвестициите в приоритет „Образователна инфраструктура” ще включват реконструкция и ремонт на ЦДГ „Радост” и ЦДГ № 1 „Васил Левски”, както и подобряване на образователната инфраструктура на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овча могила.
Бюджетът на проекта е в размер на 90 379, 04 лв., от които 76 822, 18 лв. – съфинансиране от ЕФРР и 13 556, 86 лв. – съфинансиране от националния бюджет. Периода на реализация на проекта е от 4 май 2016 г. до 4 ноември 2023 година.

Пресцентър на ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания