Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-09-16 12:01:32

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ АВГУСТ 2016 ГОДИНА в Община Свищов

През месец август в община Свищов се наблюдава тенденция на увеличение броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1126  души, което представлява увеличение спрямо предходен месец с 87 души.
Равнището на безработица нараства и в края на месеца е 7,2 % /при 8.0 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1062 души или с 64 души по-малко от сегашния, а равнището е било 6.8%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  се наблюдава тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят им надвишава този на мъжете с 44 души. Относителният дял на жените бележи значително снижение с 2,53 пункта и вече е 51.95 % срещу 48.05 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 54.48% % - 45.52 %.

 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 10,75 на сто, а броят им е 121  души. Отчита се абсолютно увеличение с 18 души, като делът им нараства  в общата структура  с 0,84 пункта;
       през месеца най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст над 50 години с абсолютен брой 506  души и относителен дял 44,94 на сто. През месеца се отчита абсолютно нарастване с 30 души и снижаване на дела им с 0.87 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 499  души и относителен дял 44,32 на сто. През месеца в тази група се отчита нарастване с 39 души и незначително покачване на дела им с 0.05 процентни пункта;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 362 души, а относителният им дял е на трето място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 0.2 пункта и заема  32.15 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно нарастване 30 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация нараства и в края на месеца наброява 368 души. Относителният им дял бележи снижение с 2,45 пункта и заема 32,68 на сто. Групата на лицата без квалификация вече заема втора позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа е най-многобройна и обхваща 396 души като през месеца е отчетено нарастване с 54 лица. Относителният им дял вече е 35,17 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 2,25 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Снижаване дела на лицата с начално и по- ниско образование и нарастване дела на безработните от останалите групи;
       Абсолютно намаление броя на лицата с основно и по-ниско образование и увеличение  броя на лицата от останалите групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 128 души, а относителният й дял заема  11,37 на сто. Отчита се намаление в броя  и понижаване на дела й с 0,93 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява  166 души, а относителният й дял заема 14,74 %. Отчита се снижение на дела с 0,42 пункта и абсолютно увеличение със 7 души.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 25 души и обхваща 255 лица, а относителният й дял нараства с 0,72 процентни пункта до 22,65 %.
Лицата със средно образование се увеличават с 46 души и групата обхваща 577 души. Относителният й дял в структурата по образование се покачва с 0.62 пункта и заема 51.24 на сто.
През месец август входящият поток превишава изходящият с 87 души. Новорегистрираните лица са 207, лицата с възстановена регистрация – 3 /обща численост на входящия поток 210 души/.
Изходящият поток наброява 123 души, от които 92 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 55 души, от които 37 на несубсидирани работни места, 5 – по ОП „РЧР” и 13 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 11.


По информация на ДБТ - гр.Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Предшественикът на Свищов е римският кастел Нове

Свищов - "градът на римските легиони". Лагерът е бил основан през 45 г. сл. Хр. по...
Научете повече»


Дарителска Кампания