Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.09.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.09.2016 г.
Добавена на: 2016-08-30 09:41:25

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 01.09.2016 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно заседание, което ще се проведе на 01.09.2016 г. /Четвъртък/ от 16.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на актуализирано разпределение на плана и отчет по бюджета на Община Свищов към 30.06.2016 година.
2. Приемане отчет за командировъчните разходи на Кмета на Община Свищов за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 г.
3. Приемане на одитно становище и одитен доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на Общината за 2015 година.
4. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
5. Приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2015 – 2020 г. на Община Свищов и Програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в Община Свищов за 2015 – 2020 година.
6. Приемане на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 година.
7. Отпускане на еднократни парични помощи.
8. Разглеждане на Решение № 307/28.07.2016 г., Прот. № 20 на Общински съвет – Свищов за предоставяне на движима вещ – частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-6386/11.08.2016 г. на Областен управител на Област Велико Търново.
9. Даване съгласие за продължаване срока на Договор за отдадено под наем помещение - магазин, на ул. “Цар Освободител“ № 106а, вх. “Б“.
10. Управление на публична общинска собственост - 2 броя.
11. Одобряване на предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за учебната 2016/2017 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
12. Преобразуване на мрежата от детски градини на територията на община Свищов и промяна на наименованията на общински детски градини, съгласно изискванията на ЗПУО, в сила от 01.08.2016 година.
13. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов.
14. Даване на съгласие Кмета на Община Свищов да подпише договор с Община Никопол на основание чл. 9, ал. 2 от Договор за услуга № 303/15.10.2015 г. с предмет “Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол).
15. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.

С уважение:

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания