Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-08-22 13:21:21

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР
ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец юли в община Свищов продължава действието си тенденция на намаление броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1039 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 25 души.
Равнището на безработица се снижава и в края на месеца е 6.7 % /при 8.2 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1077 души или с 38 души повече от сегашния, а равнището е било 6.9%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  се наблюдава тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят им надвишава този на мъжете с 94 души. Относителният дял на жените бележи незначително нарастване с 0.06 пункта и вече е 54.48% срещу 45.52 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 54.42% % - 45.58 %.

 
 


Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 9.91 на сто, а броят им е 103   души. Отчита се абсолютно намаление с 12 души, като делът им се снижава  в общата структура  с 1.46 пункта;
       през месеца най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст над 50 години с абсолютен брой 476 души и относителен дял 45.81 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 3 души и нарастване на дела им с 0.79 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 460  души и относителен дял 44.27 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 4 души и нарастване на дела им с 0.66 процентни пункта;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 332 души, а относителният им дял е на трето място в професионалната структура, като през месеца се покачва с 0.28 пункта и заема  31.95 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с 5 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 27 души и в края на месеца наброява 365 души. Относителният им дял бележи снижение с 1.71 пункта и заема 35.13 на сто. Групата на лицата без квалификация заема първа позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа обхваща 342 души като през месеца е отчетено нарастване със 7 лица. Относителният им дял вече е 32.92 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 1.44 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Снижаване дела на лицата с основно образование и дела на лицата с начално и по- ниско образование и нарастване дела на безработните със средно и висше образование;
       Абсолютно увеличение броя на висшистите и намаление в броя на лицата от останалите групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 129 души, а относителният й дял заема 15.16 на сто. Отчита се намаление с 10 души и понижаване на дела й с 0.76 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява 159 души, а относителният й дял заема 15.16 процентни пункта. Отчита се снижение на дела с 1.01 пункта и абсолютно намаление с 13 души.
Групата на лицата с висше образование се увеличава с 14 души и обхваща 230 лица, а относителният й дял нараства с 1.63 процентни пункта до 21.93 %.
Лицата със средно образование намаляват  с 6 души и групата обхваща 531 души. Относителният й дял в структурата по образование се покачва с 0.15 пункта и заема 50.62 на сто.
През месец юли изходящият поток превишава входящия с 25 души. Новорегистрираните лица са 105, лицата с възстановена регистрация – 3 /обща численост на входящия поток 108 души/.
Изходящият поток наброява 133 души, от които 110 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 66 души, от които 44 на несубсидирани работни места, 17 – по ОП „РЧР” и 5 – по програми за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 7.

Информацията е предоставена от ДБТ - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е първият освободен град от турско робство

Следобеда на 26 юни 1877 г. генерал Драгомиров обиколил полковете и се обърнал към войниците...
Научете повече»


Дарителска Кампания