Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов е сред първите с връчен договор по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Община Свищов е сред първите с връчен договор по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Добавена на: 2016-08-15 17:04:47

На церемония на 9 август 2016 г. в ротондата на Министерство на образованието и науката заместник-министърът Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които получават безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Община Свищов е сред първите с връчен договор по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
На церемония на 9 август 2016 г. в ротондата на Министерство на образованието и науката заместник-министърът Диян Стаматов връчи договорите на първите 54 одобрени бенефициенти, които получават безвъзмездна финансова помощ по две процедури в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектното предложение на Община Свищов „Толерантни и единни заедно и във всичко“, в партньорство с ЦДГ „Зорница“-с.Ореш и Сдружение с нестопанска цел „Вяра, образование и бъдеще“ получи одобрение в процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“
Административния договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОЗ-223/02.08.2016 г. с регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0055 беше подписан от Генчо Генчев-кмет на Община Свищов и министъра на образованието и науката Меглена Кунева, която е и ръководител на Управляващия орган. Общата стойност на финансираните дейности е 305 486 лева, а периода на изпълнение е 14 месеца.
Проектното предложение цели повишаване на мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства към участие в образователния процес, повишаване на заинтересоваността и участието на родителите им в организирани дейности, съхранявайки и развивайки културната им идентичност в мултикултурна и толерантна среда. Приобщаването им към образователната система ще създаде условия за пълноценното им изграждане и ще допринесе за успешна професионална, социална и творческа реализация. Предвидени са дейности по психологическа и медиаторска подкрепа за децата и семействата; обучение на педагогическите кадри, работещи с тях; допълнително обучение по български език за преодоляване на трудностите при общуването и плавно усвояване на учебното съдържание в първи клас,което ще предотврати отпадане на деца от образователния процес поради неразбиране на преподавания материал. Чрез използване на иновативни, специално разработени индивидуални програми и интерактивни технологии за усвояването на български език от деца, за които не е майчин, ще се допринесе за изравняването на нивото на езикова подготовка и равен старт за децата в училище. Насърчаването на участието на родителите в съвместни организирани дейности, ще е предпоставка за повишаване на доверието и преодоляване на към образователните институции и общността.
Чрез допълнителни занимания в четири основни направления-музика, танци, театър и рисуване ще работят заедно общо 93 деца от различни етнически общности, като те ще са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност.
         Реализирането на този проект е от изключителна важност, тъй като повишаването на мотивацията и интереса на децата от етнически малцинства за включването им в образователния процес още от предучилищна възраст е своеобразна гаранция за тяхната плавна, но устойчива бъдеща интеграция в училище и в общността.
Община Свищов е подала проектно предложение и по втората процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, който е в процес на оценка. 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Първото училищно дарение в България

През 1812 г. свищовецът Филип Сакалариевич, търговец във Виена, прави първото в България...
Научете повече»


Дарителска Кампания