Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ИНФОРМАЦИОНЕН  БЮЛЕТИН
Добавена на: 2016-07-18 13:34:49

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ ЮНИ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

През месец юни в община Свищов продължава действието си тенденция на намаление броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1064 души, което представлява намаление спрямо предходен месец с 50 души.
Равнището на безработица се снижава и в края на месеца е 6.8 % /при 8.4 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1080 души или с 16 души повече от сегашния, а равнището е било 6.9%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  се наблюдава тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят им надвишава този на мъжете с 94 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 1.55 пункта и вече е 54.42% срещу 45.58 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52.87% % - 47.13 %. Възрастова структура на регистрираните безработни лица

 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11.37 на сто, а броят им е 121  души. Отчита се абсолютно намаление със 7 души, като делът им се снижава  в общата структура  с 0.12 пункта;
       през месеца най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст над 50 години с абсолютен брой 479 души и относителен дял 45.02 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 27 души и снижаване на дела им с 0.40 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 464  души и относителен дял 43.61 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 16 души и нарастване на дела им с 0.52 процентни пункта;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 337 души, а относителният им дял е на второ място в професионалната структура, като през месеца се снижава с 0.74 пункта и заема  31.67 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с 24 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 9 души и в края на месеца наброява 392 души. Относителният им дял бележи нарастване с 0.84 пункта и заема 36.84 на сто. Групата на лицата без квалификация заема първа позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа обхваща 335 души като през месеца е отчетено намаление със 17 лица. Относителният им дял е 31.48 на сто от общата структура и бележи тенденция на понижение с 0.12 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Снижаване дела на лицата със средно образование и дела на лицата с начално и по- ниско образование и нарастване дела на безработните с висше и основно образование;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от всички групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 139 души, а относителният й дял заема 13.06 на сто. Отчита се намаление с 8 души и понижаване на дела й с 0.14 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява 172 души, а относителният й дял заема 16.17 процентни пункта. Отчита се увеличение на дела с 0.28 пункта и абсолютно намаление с 5 души.
Групата на лицата с висше образование също намалява с 5 души и обхваща 216 лица, а относителният й дял нараства с 0.46 процентни пункта до 20.30 %.
Лицата със средно образование също намаляват – с 32 души и групата обхваща 537 души. Относителният й дял в структурата по образование се снижава с 0.61 пункта и заема 50.47 на сто.
През месец юни изходящият поток превишава входящия с 50 души. Новорегистрираните лица са 111, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 115 души/.
Изходящият поток наброява 165 души, от които 142 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 63 души, от които 49 на несубсидирани работни места, 9 – по ОП „РЧР” и 5 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 20, а прекратените по други причини – 3.
През юни 20 безработни лица завършиха успешно квалификационен курс по част от професия „Готвач”. Обучението е по проект „Нови хоризонти” на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След приключване на обучението на две от лицата ще бъде осигурено стажуване по новата професия за срок от 3 месеца. 

По информация на Дирекция "Бюро по труда" - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е първата търговска гимназия

Свищовецът Димитър Хадживасилев, търговец в Букурещ, подарява през 1882 г. средства за...
Научете повече»


Дарителска Кампания