Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ МАЙ 2016 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ

СЪСТОЯНИЕТО НА МЕСТНИЯ ТРУДОВ ПАЗАР ПРЕЗ  МАЙ 2016  ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2016-06-21 13:30:30

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

През месец май в община Свищов продължава действието си тенденция на намаление броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 1114 души, което представлява намаление спрямо предходен месец със 121 души.
Равнището на безработица се снижава и в края на месеца е 7.1 % /при 8.7 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 1170 души или с 200 души повече от сегашния, а равнището е било 7.5%.
 
Характеристики на безработицата през месеца:


Пол и възраст –  в структурата по пол  се наблюдава тенденция на доминиране дeла на жените над този на мъжете, като броят им надвишава този на мъжете с 64 души. Относителният дял на жените бележи нарастване с 1.94 пункта и вече е 52.87% срещу 47.13 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 50.93% % - 49.07 %.

          Възрастова структура на регистрираните безработни лица
 
Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции
       лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 11.49 на сто, а броят им е 128  души. Отчита се абсолютно намаление с 27 души, като делът им се снижава  в общата структура  с 1.06 пункта;
       през месеца най-голям дял в структурата заема групата на лицата на възраст над 50 години с абсолютен брой 506 души и относителен дял 45.42 на сто. През месеца се отчита абсолютно намаление с 44 души и снижаване на дела им с 0.44 пункта;
       възрастовата група от 30-49 години е на второ място по големина в структурата с абсолютен брой 480  души и относителен дял 43.09 на сто. През месеца в тази група се отчита намаление с 50 души и нарастване на дела им с 0.18 процентни пункта;
 
 


Професионални характеристики:

 
       Броят на лицата с работническа професия е 361 души, а относителният им дял е на второ място в професионалната структура, като през месеца се снижава с 1.52 пункта и заема  32.41 на сто. В тази група се отбелязва абсолютно намаление с 58 души.
 
       Броят на лицата без специалност и квалификация намалява с 39 души и в края на месеца наброява 401 души. Относителният им дял бележи нарастване с 0.37 пункта и заема 36.00 на сто. Групата на лицата без квалификация заема първа позиция в професионалната структура.
 
       Групата на специалистите без работа обхваща 352 души като през месеца е отчетено намаление с 24 лица. Относителният им дял е 31.6 на сто от общата структура и бележи тенденция на покачване с 1.15 пункта.
 


Степен на образование:

В образователната структура се наблюдават следните тенденции:
       Снижаване дела на лицата със средно образование и основно образование и нарастване дела на безработните висшисти и лицата с начално и по-ниско образование;
       Абсолютно намаление в броя на лицата от всички групи;
Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 155 души, а относителният й дял заема 12.55 на сто. Отчита се намаление с 12 души и покачване на дела й с 0.99 пункта.
Групата на лицата с основно образование наброява 207 души, а относителният й дял заема 16.76 процентни пункта. Отчита се снижаване на дела с 0.47 пункта и абсолютно намаление с 42 души.
Групата на лицата с висше образование също намалява с 13 души и обхваща 230 лица, а относителният й дял нараства с 1.8 процентни пункта до 18.62 %.
Лицата със средно образование също намаляват значително – със 143 души и групата обхваща 643 души. Относителният й дял в структурата по образование се снижава с 2.33 пункта и заема 52.06 на сто.
През месец май изходящият поток превишава входящия. Новорегистрираните лица са 95, лицата с възстановена регистрация – 5 /обща численост на входящия поток 100 души/.
Изходящият поток наброява 221 души, от които 203 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на бюрото по труда са намерили 143 души, от които 128 на несубсидирани работни места, 9 – по ОП „РЧР” и 6 – по програми и мерки за заетост.
Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица са 16, а прекратените по други причини – 2.
През май 19 безработни лица завършиха успешно квалификационен курс по част от професия „Готвач”. Обучението е по проект „Нови хоризонти” на Асоциацията на индустриалния капитал в България. След приключване на обучението на две от лицата ще бъде осигурено стажуване по новата професия за срок от 3 месеца. 

По информация на ДБТ - Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Кой е Николай Катранов

Николай Катранов, руски възпитаник, поет, е роден в Свищов през 1829 г. и умира в Италия...
Научете повече»


Дарителска Кампания