Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект
Добавена на: 2016-06-20 16:26:37

Община Свищов, в качеството си на бенефициент, стартира проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”

Община Свищов обучава и наема млади хора по европейски проект
            Община Свищов, в качеството си на бенефициент, стартира проект „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар” .  Той се осъществява съгласно  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г., осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос: I. “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”,  по процедура BG05M9OP001-1.002.
            Общата цел на проекта е активиранe на младите жители на територията на Общината, чрез повишаване на тяхната квалификация и мотивирането им за стартиране на работа след проведено обучение. Целева група са младежи на възраст от 15 до 29 години, които през последните четири месеца не са били в процес на обучение и не са били в трудово правоотношение, както и не са били регистрирани към Дирекция бюро по труда през последните 12 месеца.
            В периода на реализацията на проекта се предвижда идентифицирането на 60 младежи и тяхното обучение за период от пет месеца по следните професии и специалности: 1. Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 30 лица; 2. Професия „Охранител“, специалност „Физическа охрана на обекти“ – 10 лица; 3. Професия „Организатор на спортни прояви и празненства“, специалност „Организатор на спортни прояви и празненства“ – 10 лица; 4. Професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“ – 10 лица. След приключване на обучението минимум 54 от тези младежи ще бъдат назначени на работа за период от 6 месеца на длъжност съответстваща на преминатото обучение.
            Срокът за изпълнение на планираните дейности е в рамките на 15 месеца с начало 15.04.2016 г. и край 15.07.2017 г.
СТОЯН ПАРАШКЕВОВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
 
Ключът към успеха е пряко свързан с получаването на нови знания в различна сфера и добрият старт в кариерното развитие.
Водена от тази максима Община Свищов стартира проект, съчетаващ тези два важни момента от развитието на младежите на територията на Общината.
За контакт и допълнителна информация: тел. 0631/68144, e-mail stevex@mail.bg - Стоян Парашкевов (ръководител на проекта) и тел. 0631/ 68116, e-mail iva_panajotova@abv.bg – Ива Панайотова (координатор по проекта)

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищовец е авторът на първата печатна книга

Българският католически епископ Филип Станиславов (роден в с. Ореш, край Свищов) издава...
Научете повече»


Дарителска Кампания