Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

Дванадесети фестивал на античното наследство „ОРЕЛ НА ДУНАВА“ 2016

Дванадесети фестивал на античното наследство „ОРЕЛ НА ДУНАВА“ 2016
Добавена на: 2016-06-06 08:57:20

ПРОГРАМА


Дванадесети фестивал на античното наследство „ОРЕЛ НА ДУНАВА“ 2016
 
Петък, 10 юни,Античен лагер Нове и Амфитеатър Калето
10:00 – 14:00 ч. – "Антични бързи, смели, сръчни":  Предизвикателството на античните спортни игри - с участието на училища и клубове от Свищов и съседни общини. Провеждане на състезания в дисциплините от древните тракийски и гръко-римски спортни игри.
16:00 – 18:00 ч. – Исторически музей: Научна конференция с участници водещи национални и международни експерти, професори и научни работници в сферата на археологията, историята и туризма.
20:00 – 21:30 ч. -   Амфитеатър на крепостта Калето: Откриване на Дванадесетия фестивал на античното наследство „ОРЕЛ НА ДУНАВА“. Запалване огъня на Фестивала. Освещаване знамената на участващите групи. Представяне и демонстрации на групите  участници. Вокални изпълнения на Първи български хор „Янко Мустаков“ и гости. Връчване на наградата за опазване на културно-историческото наследство „Орел на Дунава“ на фирмаMOTO PFOHE България. Уникално огнено шоу.
 
Събота, 11 юни, Античен лагер Нове
10:00 – 20:00 ч. – Римският походен лагер и варварският лагер - отворени за посетители.
09:00 – 12:00 ч. – Антично кулинарно шоу:Древна походна кухня - дегустация с водещУти Бъчваров. Римско вино – обичай по приготвянето, дегустации. Кулинарно състезание с награди - председател на журито Ути Бъчваров.
11:00 – 13:00 ч. – Сутрешно шоу в сърцето на Легиона:Демонстрации на групите участници. Гладиаторски боеве. Антични танци. Езда, стрелба с лък.
13:00 – 14:00 ч. -   Игри и състезания с участието на публиката: Доброволци се надпреварват в атрактивни силови дисциплини – надпревара на сцената на Нове в състезания по хвърляне на гигантски камък, състезание на 200 м.бягане с пълно бойно снаряжение, лицеви опори с доспехи. Големи парични и материални награди от спонсорите на фестивала - записване за участие на място.
14:00 – 18:00 ч. -   Бит, обичаи на древните: римско селище, тракийски лагер, варварски шатри, древни занаяти и обичаи. Възможност за публиката да разгледа лагера и античния град, да стреля с лък, да хвърля копие, да се облече в антични одежди, да язди кон, да завърти грънчарско колело, напълно да се потопи в античното ежедневие на древните обитатели на земите ни. Демонстрации на древни занаяти.
19:00 – 22:00 ч. – Вечерно шоу в сърцето на Легиона: Връчване на наградата за популяризиране на културно-историческото наследство на г-н Марко Монтеки – председател на Италианската търговска камара в България. Връчване на наградата на „Винпром Свищов“. Демонстрации на групите. Голямата битка на реенакторите – варвари срещу римляни.
 
Неделя, 12 юни, по главните улици на Свищов
11:00 – 14:00 ч. – Големият парад на участниците. Всички групи, в бойно снаряжение, преминават в тържествен парад по главните улици на града и се строяват на централния площад пред Община Свищов. Там се провежда церемония по връчване на отличия на представители на всяка група и церемонията по загасянето на огъня на фестивала и закриването на Дванадесетия фестивал „Орел на Дунава“.
 
*Организаторите си запазват правото на промени в програмата!
Повече информация на сайта на фестивалаwww.EagleOnTheDanube.org


PROGRAM

Twelfth Festival of Ancient Heritage „EAGLE ON THE DANUBE” 2016
 
Friday, June 10th,Ancient Roman camp Novae and Kaleto Amphitheater
10:00 – 14:00 –      "Antique faster, leaner, stronger":  The challenge of the ancient sports games, with the participation of schools and clubs from Svishtov and neighboring municipalities. Competitions in the events of the ancient Thracian and Greco-Roman sports games.
16:00 – 18:00 –      Historical Museum: Scientific conference with the participation of leading national and international experts, professors and researchers in the fields of archeology, history and tourism.
20:00 – 21:30 -       Kaleto Amphitheater: Opening of the Twelfth Festival of Ancient Heritage "Eagle on the Danube". Igniting the fire of the Festival.Inauguration of the flags of the participating groups.Presentation and demonstration of the groups.Vocal performances by the First Bulgarian Choir "Yanko Mustakov" and guests. Award for conservation of historical and cultural heritage "Eagle on the Danube" to MOTO PFOHE Bulgariacompany. A unique fire show.
 
Saturday, June 11th, Ancient Roman camp Novae
10:00 – 20:00 –      The Roman military camp and the barbarian camp open for visitors.
09:00 – 12:00 –      Antique Culinary Show: Ancient field preparation of meals with tasting, hosted by UtiBachvarov. Roman wine – how to prepare it, degustation. Culinary contest with prizes, Chairman of the jury - UtiBachvarov.
11:00 – 13:00 –      Morning show in the heart of the Legion: Demonstrations by the groups. Gladiatorial fights. Antique dances.Riding.Archery.
13:00 – 14:00 -       Games and competitions with the audience:  Volunteers are competing in attractive power events – a race on the stage at Novae; a competition of pulling a cart loaded with 200 l. of wine; throwing a giant stone; a 200 m. race sprint dressed in full armor. Big cash and material prizes from the sponsors of the festival, enrollment in place.
14:00 – 18:00 -       Everyday life and habits:a Roman settlement; a Thracian camp; Barbaric tents; ancient crafts and customs. Opportunity for the audience to see the camp and the ancient town, to shoot a bow, to cast a spear, to dress in antique robes, to ride a horse, to turn a potter's wheel, to fully immerse in the life of ancient inhabitants of our land.Demonstrations of ancient crafts.
19:00 – 22:00 –      Evening show in the heart of the Legion: Award of promotion of cultural heritage to Mr. Marco Montecchi - President of the Italian Chamber of Commerce in Bulgaria. The "Svishtov Winery" Award.Demonstrations by the groups.The Grand Battle of Reenactors – Barbarians against Romans.
 
Sunday, June 12th, in the streets of Svishtov
11:00 – 14:00 –      Reenactors’ Grand Parade. All groups march through the main street of the town, and line up on the central square in front of Svishtov Municipality office. Awards to representatives of each group.Closing ceremony of the Twelfth Festival "Eagle on the Danube“.
 
For more information please visit  www.EagleOnTheDanube.org
 
* Theorganizersreservetheirright to changethe program.
 

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания