Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 27.04.2016 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 27.04.2016 г.
Добавена на: 2016-04-22 10:28:44

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 27.04.2016 г.
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВИЩОВ НА 27.04.2016 г.

Общински съвет Свищов ще проведе свое изнесено редовно заседание на 27.04.2016 г. /Сряда/ от 16.00 часа, в град Априлци, кв. Видима

ПОКАНА
Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на редовно изнесено заседание, което ще се проведе на 27.04.2016 г. /Сряда/ от 16.00 часа, гр. Априлци, кв. Видима при следния:

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане Отчет за изпълнение на бюджета на Община Свищов към 31.12.2015 година.
2. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нови обекти.
3. Погасяване на вземане на ВиК оператора на територията на община Свищов – „Водоснабдяване и канализация – Свищов“ ЕАД гр. Свищов от „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов
4. Приемане на годишните финансови отчети на дружествата с мажоритарно общинско участие – 3 бр.
5. Отмяна на Решение № 30/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов и възлагане с Договор № 94-Д-15/14.01.2016 г. за възлагане на „Водоснабдяване и канализация-Свищов“ ЕАД гр. Свищов за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води и Довеждащ колектор гр. Свищов“.
6. Възлагане управлението на „Дунавско дело“ ЕООД гр. Свищов след проведен конкурс.
7. Годишен доклад за 2015 г. за наблюдението на Общинския план за развитие на Община Свищов 2014-2020 г.
8. Промени и допълнение в Решение № 781/28.01.2010 г., Протокол № 49 на Общински съвет – гр. Свищов.
9. Одобрение за финансиране на проекти по Програма „Местни инициативи” на Община Свищов за 2016 год.
10. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
11. Разпореждане с недвижими имоти, публична общинска собственост.
12. Обявяване на имот, публична общинска собственост за частна общинска собственост.
13. Управление на частна общинска собственост – с. Овча могила, община Свищов.
14. Управление на частна общинска собственост – с. Българско Сливово, община Свищов.
15. Промяна на маршрутни разписания по автобусна линия от Общинската транспортна схема с направление Свищов – Вардим.
16. Изменение и допълнение на Решение №176/31.03.2016 г., Прот. № 13 на Общински съвет – Свищов, относно предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
17. Утвърждаване на количествата и цените за ползваната от горските територии – общинска собственост дървесина.
18. Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин.
19. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните бюджетни средства за предходната 2015 година.
20. Кандидатстване на Община Свищов с проект по процедура BG05M2OP001-3.002 – „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
21. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите в Общинска програма за закрила на детето за 2015 година и Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
22. Изразяване на мотивирано становище по искано опрощаване на надвзета пенсия от Милко Йозов Павлов.
23. Отпускане на еднократни парични помощи.
24. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение:
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Свищов

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

Свищов е родният град на Алеко Константинов

Наричан още "Щастливеца", Алеко Константинов е роден на 1 януари 1863 г. в Свищов....
Научете повече»


Дарителска Кампания