Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА на ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА  ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА на ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ
Добавена на: 2016-04-06 17:18:32

ПОКАНА  ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА на ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

ПОКАНА
ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПО ПОДХОДА ЛИДЕР В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО и ОБЩИНА СВИЩОВ

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса  и неправителствените организации,
Уважаеми граждани на Община Ценово и Община Свищов,
 
След  проведени редица информационни срещи и дискусии през периода м.януари - м.март 2016 г. в общините Ценово и Свищов, в които участваха представители публични, стопански, нестопански организации, активни жители, земеделски производители, представители на неформални обединения на граждани, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) 2014-2020 г. на „Програмата за развитие на селските райони“.
 
Учредителното събрание ще се проведе на  18 април 2016 г., /понеделник/,  от 11:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Ценово, при следният предварителен ДНЕВЕН РЕД:
1.       Приемане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ценово-Свищов“.
2.       Приемане на Устав на Сдружението.
3.       Избор на Управителен съвет.
4.       Други
 
Местна инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
 
Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ, трябва да имат постоянен адрес за физическите или за юридическите-седалище на територията на общините Ценово и Свищов.
 
Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която заедно с проект на Устав на СНЦ е на разположение на заинтересованите на  http://svishtov.bg/images/blanks/blank_1577495933.pdf  и  http://www.tsenovo.eu/
 
За допълнителна информация:
М.Перникова -гл.експерт “Интеграция, НПО и ВО“-Община Свищов, тел: 0886838878
Д.Макавеева- юрисконсулт при Община Ценово, тел: 0879990623

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

В Свищов е основан първият български хор

Първият български хор е основан през 1868 година в град Свищов от всестранно надарения...
Научете повече»


Дарителска Кампания