Свищов - Вашето мнение Община Свищов - Сигнали за корупция Туризъм в Свищов

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2016 г. от 15.00 ч.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание, което ще се проведе на 31.03.2016 г. от 15.00 ч.
Добавена на: 2016-03-25 15:51:29

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 31.03.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината

Общински съвет Свищов ще проведе свое редовно заседание на 31.03.2016 г. /Четвъртък/ от 15.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния дневен ред:
1. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии към Общински съвет - Свищов.
2. Промени в състава на Съвета на директорите на Еднолично акционерно дружество с фирма „Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД.
3. Прекратяване на членството на Община Свищов в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Свищов”.
4. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от бюджета на Община Свищов на „Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Д. Павлович” ЕООД град Свищов.
5. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект - фонтан на площад „Алеко.
6. Промени в поименния списък на капиталовите разходи за 2016 година – създаване на нов обект - второстепенен разпоредител с бюджет СОУ „Димитър Благоев” гр. Свищов.
7. Приемане на Правилник за организацията, статута, дейността и управлението на лицензирано звено „Сигурност и контрол” при Община Свищов.
8. Приемане на допълнение в Наредба № 1 за обществения ред, опазване на общинските и други имоти за общо ползване и организацията на движението на територията на община Свищов.
9. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Свищов.
10. Приемане на Наредба за общинските гробищни паркове, погребално-обредната дейност и провеждане на радостни ритуали на територията на Община Свищов.
11. Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 година.
12. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Свищов за 2016 година.
13. Даване съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІІ в с. Морава.
14. Промяна в списъка на общинските жилища.
15. Даване съгласие за продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди”.
16. Даване съгласие за доброволна делба на недвижим имот – УПИ І-4050, кв. 63 по плана на град Свищов.
17. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 1 от 10.05.2010 г. за отдадени под наем помещения – частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом“ – с. Хаджидимитрово.
18. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 63 от 28.04.2010 г. за отдадено под наем помещение – частна общинска собственост, в сграда „Здравен дом” – с. Морава.
19. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 07/2010 г. за отдаден под наем лекарски кабинет, находящ се в урбанизирана територия на гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 32.
20. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 08/2010 г. за отдаден под наем лекарски кабинет, находящ се в урбанизирана територия на гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 32.
21. Даване съгласие за продължаване срока на Договор № 09/2010 г. за отдаден под наем лекарски кабинет, находящ се в урбанизирана територия на гр. Свищов (бивш сграден фонд на „Здраве Свищов” ЕООД), ул. „Петър Ангелов” № 32.
22. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 102017, м. „Коджа Чокур”, по КВС в землището на с. Алеково.
23. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за въздушно трасе на външно ел. захранване в землището на с. Морава.
24. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 010017, м. „Лагера”, по КВС в землището на с. Царевец.
25. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 062042, м. „Овчомогилско шосе”, по КВС в землището на с. Морава.
26. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 000398, м. „Зад старите лозя”, по КВС в землището на с. Вардим.
27. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 187016, м. „Баира”, по КВС в землището на с. Ореш.
28. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на част от поземлен имот (ПИ) 121020, м. „Студенски салкъм”, по КВС в землището на с. Овча могила.
29. Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов.
30. Определяне на началния размер на наемната цена и/или арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г.
31. Отчет за 2015 г. на Програмата за опазване на околната среда на Община Свищов и Отчет за 2015 г. на Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов 2011 – 2014 г.
32. Създаване на Обществен съвет за съдействие, помощ и контрол по социално подпомагане, съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане
33. Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ с. Овча могила, община Свищов , ул. „Оборище ” № 1.
34. Разкриване на социална услуга в общността – делегирана от държавата дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с. Овча могила, община Свищов, ул. „ Оборище“ № 1
35. Отпускане на еднократни парични помощи.
36. Промяна на Решение № 34/17.12.2015 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов.
37. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.
С уважение: Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ Председател на Общински съвет – Свищов
КК/ЛМ

Свищов в снимки

Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов Община Свищов

Знаете ли че ...

От Свищов е авторът на българския химн

Цветан Радославов е роден в Свищов през 1863 г., автор на песента "Мила Родино", която...
Научете повече»


Дарителска Кампания